Domstolen avslår Småspararguidens begäran om mellandom

En avgörande fråga är om Småspararguidens publicering är marknadsföring eller inte. Det är nämligen tillåtet att skriva även osanna och nedsättande saker om ett företag. Däremot är det inte tillåtet för ett företag att ljuga och smutskasta ett annat företag i sin reklam, det är då fråga om otillbörlig marknadsföring.

Småspararguiden har begärt att domstolen genom så kallade mellandom ska pröva ifall publiceringen är marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Det vill säga att domstolen ska ha en förhandling om bara specifikt den frågan.

Enligt Småspararguiden skulle detta kunna spara tid och kostnader eftersom, om domstolen kommer fram till att publicering inte är marknadsföring, behöver man överhuvudtaget inte pröva skadeståndet och ifall påståendena i publiceringen är otillbörliga. Kapitalgruppen har däremot motsatt sig mellandom eftersom vi tror att det bara skulle innebära mer tid och kostnader.  Vi menar att publiceringen uppenbart är marknadsföring och en mellandom sannolikt bara kommer betyda att det blir två huvudförhandlingar istället för en, där allt prövas samtidigt.

Domstolen har den 8 april 2022 meddelat beslut angående Småspararguidens förslag och går på Kapitalgruppens linje. Domstolen skriver följande som skäl för sitt beslut:

Av 17 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken följer att om det är lämpligt med hänsyn till utredningen, får särskild dom (så kallad mellandom) ges över en av flera omständigheter, som var för sig är av omedelbar betydelse för utgången. Vidare får särskild dom ges över en viss i målet uppkommen fråga som främst angår rättstillämpningen.

Mellandomens funktion är i första hand processekonomisk. Vid prövningen av huruvida ett mellandomstema är lämpligt måste domstolen därför bedöma om den föreslagna uppdelningen av ett mål är gynnsam vad avser rättegångskostnader och handläggningstid. Idealfallet är att det i ett mål där det finns en mycket utredningskrävande fråga finns en fristående fråga som är relativt enkel att pröva och vars prövning kan förväntas leda till att domstolen inte behöver pröva den mer utredningskrävande frågan (se Fitger m.fl., Rättegångsbalken (10 december 2021, version 91, JUNO), kommentaren till 17 kap. 5 §).

Patent- och marknadsdomstolen anser i och för sig att frågan om huruvida texten utgör marknadsföring i marknadsföringslagens mening är av omedelbar betydelse för utgången i målet. Det kan konstateras att den bevisning som hittills åberopats också till stor del rör den frågan, vilket även gäller även den muntliga bevisningen. Som Kapitalgruppen har framhållit så kan en uppdelning av målet på det sätt som Småspararguiden har begärt leda till två huvudförhandlingar. Delvis åberopas även samma bevisning avseende den fråga som Småspararguiden vill göra till föremål för mellandom som för andra tvistiga frågor. Det sagda leder domstolen till slutsatsen att det inte är lämpligt att i en mellandom behandla frågan om marknadsföringslagens tillämplighet i enlighet med det föreslagna mellandomstemat.

Domstolens beslut innebär att alla frågor i målet nu kommer prövas i en och samma huvudförhandling. Den kommer äga rum den 17-18 november 2022.