Kapitalgruppens femte yttrande

Kapitalgruppen i Skandinavien AB (”Kapitalgruppen”) yttrar sig över Småspararguiden Sverige AB:s (”Småspararguiden”) senaste skrivelse i målet, aktbilaga 90, och anger kompletterande bevisning.

På samma sätt som i Kapitalgruppens föregående yttrande kommenterar Kapitalgruppen under avsnitt 1 det som rör frågan om huruvida Småspararguidens publicering utgör marknadsföring, under avsnitt 2 det som rör frågan om otillbörlighet och under avsnitt 3 det som rör beräkningen av skadeståndet.

___________________________

 1. Publiceringen är marknadsföring

Publiceringens utseende

 1. Kapitalgruppens talan avser det inlägg som publicerats på Småspararguidens webbplats den 26 maj 2021. I den utskrift som ingivits av inlägget, aktbilaga 2, syns inte vissa av illustrationerna och Kapitalgruppen kompletterar därför med en utskrift där samtliga illustrationer syns, bilaga 1. Bilagan visar inlägget så som det såg ut då det publicerades den 26 maj 2021 och i vart fall fram till dagen då talan väcktes. Det är detta inlägg som är av relevans i målet och när Kapitalgruppen hänvisar till hur inlägget ser ut eller vad som står i inlägget är det detta inlägg som avses och inte något annat inlägg, eller någon annan version av inlägget, som Småspararguiden publicerat efter att talan väckts.

Som framgår av bilaga 1 finns det länkar till adressen ”smaspararguiden.se/oberoende-radgivning” inbakade i inlägget på tre ställen (sidan 1, 2 och 10 i bilagan). I inlägget finns också en reklambanner som länkar till samma adress (sidan 11 i bilagan). Webbadressen ”smaspararguiden.se/oberoende-radgivning” (som det alltså länkas till på fyra ställen i inlägget) är Småspararguidens beställningssida för den rådgivning som läsarna också uppmanas att köpa, se skärmbild av beställningssidan, bilaga 2.

De många länkarna till beställningssidan, tillsammans med köpuppmaningarna, att hela inlägget är utformat för att avskräcka från en konkurrent och framhålla Småspararguiden själva, de många jämförelserna mellan bolagen och dess tjänster och att inlägget vänder sig särskilt till de som sökt efter rådgivare på internet gör att inlägget måste anses vara marknadsföring.

Att inlägget är publicerat på Småspararguidens webbplats gör det än mer säljfrämjande, eftersom det jämte Småspararguidens alla blogginlägg (inklusive det i målet aktuella) finns reklambanners för Småspararguidens rådgivningstjänst och produkter och det ovanför inläggen finns länkar till bolagets presentation och beställningssida.

Andrahandsyrkandet

 1. Småspararguiden skriver under punkterna 170 och 239 angående Kapitalgruppens andrahandsyrkande att de påståenden, illustrationer och framställningar som andrahandsyrkandet tar sikte på inte tillsammans eller var för sig utgör marknadsföring på vilken marknadsföringslagen (”MFL”) är tillämplig.

Påståendena, illustrationerna och framställningarna är i sig själva avsättningsfrämjande för Småspararguiden, bland annat eftersom de syftar till att avskräcka från en konkurrent. I detta fall förekommer de dessutom som en del av ett inlägg där Småspararguiden jämför sig med Kapitalgruppen, framhäver sig själva, uppmanar läsarna att anlita dem och länkar till sin beställningssida. Allt publicerat på Småspararguidens webbplats i anslutning till övriga köpuppmaningar. Huruvida påståendena, illustrationerna och framställningarna i sig själva eller tillsammans utgör marknadsföring saknar relevans eftersom förbudsyrkandet gäller användandet av dem i Småspararguidens marknadsföring eller i vart fall i inlägget (som är marknadsföring).

Småspararguidens påstådda granskning/opinionsbildning

 1. Kapitalgruppen har bestritt att Småspararguiden publicerat 719 blogginlägg. Fram till den 24 maj 2022 hade bara 246 inlägg publicerats där, vilket motsvarar ungefär 0,6 blogginlägg per vecka under Småspararguidens verksamhetstid. Småspararguiden hävdar nu att de aldrig påstått att det varit 719 blogginlägg, utan att man bara hävdat att det varit fråga om ”artiklar” (vilket Småspararguiden nu hävdar även skulle inkludera läsarfrågor), se punkten 181.

Det är en efterhandskonstruktion. Småspararguiden har påstått att det handlar om specifikt blogginlägg. I bolagets svaromål, aktbilaga 10 under punkten 49, anger Småspararguiden att man publicerat ”bortåt 800 artiklar” och att dessa publicerats ”under fliken ’Blogg’ på bolagets hemsida”. Detta antal har senare (aktbilaga 51 under punkten 117) specificerats till 719 artiklar. Småspararguiden bör klargöra vad som egentligen görs gällande. Har det publicerats ”bortåt 800 artiklar” på bolagets blogg? Om Småspararguiden frånfaller det påståendet bör det anges klart och tydligt istället för att förneka att det påståtts. Småspararguiden bör också ange ifall det nu vitsordas att det rör sig om cirka 0,6 blogginlägg per vecka.

 1. Småspararguiden hävdar under punkten 182 att jämförelsen mellan Småspararguidens företagsblogg och andra företagsbloggar såsom Loopias och NCC:s saknar relevans eftersom ”[v]arken NCC eller Loopia har såvitt Småspararguiden känner till det utpräglade folk- och opinionsbildande syfte som Småspararguiden har”.

Jämförelsen är relevant eftersom Småspararguiden påstår sig vara främst granskande och opinionsbildande, vilket motsägs av såväl bolagshandlingar som intäkter, och i princip det enda som Småspararguiden hänvisat till som stöd för sitt motstridiga påstående är sin företagsblogg.  Men att driva en företagsblogg om sådant som rör sin bransch är inte ett tecken på att man främst är granskande och opinionsbildande. Nästan alla företag har sådana bloggar som många gånger är mer ambitiösa än Småspararguidens utan att för den sakens skull göra bolagen till granskare eller opinionsbildare. Kapitalgruppen har hänvisat till NCC:s och Loopias bloggar som exempel på det.

Besökarna på Småspararguidens webbplats är i huvudsak personer som hamnar där efter att ha sökt efter något på internet, inte människor som läser specifikt Småspararguidens blogg. Detta framgår bland annat av den trafikdata som Småspararguiden gett in avseende de som läst inlägget om Kapitalgruppen, aktbilaga 21. Drygt 76 procent (1 629 ”Entrances”  av totalt 2 140 ”Unique Pageviews”) av de som besökt sidan med inlägget om Kapitalgruppen har haft den som ingångssida, de har alltså hamnat där efter att ha sökt på internet, inte för att de följer bloggen. Småspararguiden har en helt vanlig företagsblogg som främst genererar sökmotortrafik och visar inte att Småspararguidens verksamhet främst är granskande och opinionsbildande.

 1. Småspararguiden skriver under punkten 183 att man ”ifrågasätter inte att det kan vara kommersiellt motiverat med en företagsblogg i syfte att marknadsföra sig. Men det är inte ett bevis för att Småspararguidens blogg har ett sådant syfte”.

Eftersom Småspararguiden uppgett att man ”aldrig påstått att bolaget bedriver ideell verksamhet” (aktbilaga 51, punkten 121) men heller inte har intäkter från bloggen återstår inga andra alternativ än att den har ett marknadsföringssyfte. Om bloggen har något annat syfte (som vare sig är ideellt eller intäktsgivande) är det på tiden att Småspararguiden berättar vad det är. Att bolaget fortfarande inte gjort det kan knappast bero på något annat än att man inte vet vad man ska säga. Det enda syftet som inte är motsägelsefullt är nämligen marknadsföring, vilket Småspararguiden inte vill medge eftersom man inte vill att MFL ska tillämpas.

Att blogginläggen har ett marknadsföringssyfte framgår emellertid av en intervju med Småspararguidens grundare i tidningen Breakit den 28 december 2017 där det står att ”sajtens blogg, bidrar både till marknadsföring och byggandet av varumärket”.

 1. De intäkter som påstås komma från granskning och opinionsbildning som anges i aktbilaga 98 och som Småspararguiden hänvisar till under punkten 185 är marginella och har uppenbart heller inte med granskning eller opinionsbildning att göra.

Exempelvis påstår Småspararguiden att de haft intäkter från ”betalda läsarfrågor” och skriver att det hänvisas till dessa intäkter i årsredovisningarna under ”nettoomsättning” (vilket Småspararguiden rimligen vet är en intetsägande uppgift). Trots att Småspararguiden uppenbarligen inte vill göra det tydligt vad för intäkter det handlar om går det emellertid att lista ut att det i själva verket är ”jourfrågor” (i årsredovisningarna 2018 och 2019 är nämligen alla intäkter specificerade och beloppen som Småspararguiden nu påstår komma från ”betalda läsarfrågor” är samma belopp som i årsredovisningarna anges komma från ”betald jourfråga”, se sidorna 16 och 23 i aktbilaga 40).

Jourfrågorna har inget med granskning och opinionsbildning att göra. Småspararguiden tar 100 kr i betalning för en jourfråga och svarar då inom en vecka, se skärmbild av deras webbplats, bilaga 3. Jourfrågorna handlar om enskildas ekonomi och vilka val de bör göra, se skärmbild med exempel på en jourfråga, bilaga 4. Jourfrågorna är alltså en del av den ekonomiska rådgivningstjänst som Småspararguiden säljer och är inte intäkter från granskning eller opinionsbildning vilket Småspararguiden gör gällande.

Donationerna som Småspararguiden uppger sig ha fått under 2022 är från en insamling med anledning av tvisten mot Kapitalgruppen som Småspararguiden lovat betala tillbaka ifall de vinner tvisten. Det är således inte ens fråga om intäkter.

Det kan inte vitsordas att något av det som anges i aktbilaga 98 skulle vara intäkter från granskning eller opinionsbildning. Eftersom Småspararguiden gör gällande det bör bolaget inkomma med fakturorna avseende dessa påstådda intäkter.

Parternas konkurrensförhållande

 1. Småspararguiden har i tidigare yttrande uppgett att deras rådgivning skiljer sig från Kapitalgruppens eftersom man ger ”allmänna råd av inriktande natur” (punkten 118 i aktbilaga 51) men medger i sitt senaste yttrande (punkten 187) att råden är individanpassade. Av det mejl som Kapitalgruppen inkommit med till motbevisande av Småspararguidens första påstående, aktbilaga 61, framgår att de individanpassade råden även gäller placeringar.

Småspararguiden ger heller inte bara råd utan gör, tillsammans med kunderna under rådgivningsmötena, också direkta ändringar med kundernas ekonomiska tillgångar. Enligt Finansinspektionen (”FI”) finns det 5 ärenden gällande Småspararguiden, se e-post, bilaga 5, detta efter frågor och anmälningar om Småspararguidens tillståndspliktighet. Av en anmälan framgår att Småspararguidens kunder uppmanas att ta med bankID till rådgivningsmötena (för att kunna utreda deras tillgångar och för att direkt kunna göra ändringar i dessa utifrån råden), se underlag till anmälan, bilaga 6. Småspararguidens rådgivning är alltså väldigt specifik utifrån de enskilda kunderna och avser pensioner, försäkringar, sparande och placeringar, precis som Kapitalgruppens rådgivning.

 • Marknadsföringen är otillbörlig

Sammankopplingar med oseriösa och kriminella

 • Småspararguiden har ombetts att förklara varför man i sitt inlägg kopplar samman Kapitalgruppen med kända ekobrottslingar. Den förklaring som Småspararguiden lämnat (under punkten 196) är att Kapitalgruppen har ”telefonförsäljning som metod” gemensamt med dessa.

Som Kapitalgruppen redan påpekat stämmer det inte i sak, Kapitalgruppen använder inte telefonförsäljning och även om de hade gjort det vore det inga skäl för att koppla samman dem med kriminella.

 • Småspararguiden hävdar att det förekommer negativa kommentarer på internet från personer som blivit uppringa och har gett in utskrifter av dessa kommentarer, aktbilagorna 101-104, och hävdar (punkten 198) att ett ”seriöst finansföretag bör inte vara föremål för den typen av omdömen kopplat till telefonförsäljning. Men det är Kapitalgruppen – i likhet med just Exceed, Allra och Falcon Funds”.

Av utskrifterna framgår inget annat än att en liten andel av dem som bjudits in till seminarium inte uppskattat samtalen och att det i de flesta fallen då rört sig om personer som inte hunnit uppfatta vad samtalen handlat om innan de avslutats.

Kapitalgruppen har sedan starten bjudit in till 2 seminarier i veckan, 40 veckor per år. Det är alltså fråga om ett mycket stort antal som blivit kontaktade och inte särskilt konstigt med enstaka kommentarer.

Småspararguiden har inga godtagbara skäl att ”varningsflagga” för Kapitalgruppen och sammankoppla dem med brottslingar eller oseriösa aktörer på den grunden att Kapitalgruppen bjuder in till seminarier via telefon.

 • Småspararguiden kopplar i sitt inlägg samman Kapitalgruppen med Exceed och framställer det som att Kapitalgruppen ägnar sig åt något som kan ge indraget tillstånd. Småspararguiden uppger under punkten 214 att det ”är visserligen korrekt att ett bolag inte automatiskt får indraget tillstånd för att det säljer strukturerade produkter” men att det var ”kombinationen av strukturerade produkter och brister i de högt ställda kraven på rådgivning och dokumentation som följer av dem som ledde till att Exceeds tillstånd drogs in”.

Det som Småspararguiden skriver i sitt yttrande är inte vad som står i inlägget, där står: ”Nyligen blev finansbolaget Exceed av med sitt tillstånd i huvudsak för att de sålt just den här typen av produkter” och strax under ”Kapitalgruppen stoltserar glatt med att sälja samma typer av produkter, vilket är en stor varningsflagga” och skriver vidare att Kapitalgruppen ”agerar också anknutet ombud till bolaget Svensk Värdepappersservice som ägs av företaget Strukturinvest som har samma affärsmodell som Exceed”.

Det som står i inlägget är helt enkelt felaktigt. Kapitalgruppen ägnar sig inte åt något som kan utgöra ett huvudsakligt skäl för att dra in ett tillstånd. Det är ohållbart att Småspararguiden försvarar sina påståenden i inlägget genom att omformulera sig i sina yttranden för att därefter argumentera utifrån de nya formuleringarna. Men inte heller det nedtonade påståendet som Småspararguiden nu kommer med är korrekt. Det var inte en ”kombination” av strukturerade produkter och att Exceed inte kunde leva upp till de högt ställda kraven som föranledde det indragna tillståndet, utan enbart att Exceed inte levde upp till kraven. Kapitalgruppen har däremot inte brustit i att leva upp till de högt ställda kraven och det saknas grund för att sammankoppla dem med Exceed.

 • Småspararguiden skriver under punkten 219 angående illustrationerna i inlägget att det ”är tydligt att pratbubblorna inte tar sikte på Kapitalgruppens rådgivning” och att det finns ”ett intresse av att illustrera en text om Kapitalgruppen med pratbubblor som rör den typ av verksamhet som Kapitalgruppen ägnar sig åt, nämligen försäljning av strukturerade produkter”.

Att illustrationerna uppfattas gälla Kapitalgruppens rådgivning och att det är avsikten är uppenbart. När det gäller exempelvis illustration 2 (en stillbild av en film från FI:s presskonferens 2014 med pratbubblan ”…man gör inte annat än att lura konsumenterna”) nämns det ingenstans att det handlar om andra bolag än Kapitalgruppen. I en text om Kapitalgruppen kan pratbubblan därför knappast uppfattas på annat sätt än att det är Kapitalgruppen den gäller.

Som Kapitalgruppen redan påtalat gäller FI:s uttalande heller inte aktörer generellt som arbetar med strukturerade produkter. Vad som sägs i filmen från presskonferensen är följande:

”Där har vi ju sett, kanske framförallt för ett par år sen försäljning av hävstångscertifikat till konsumenter där, där det inte handlar om rådgivning eller lämplighetsbedömning utan det är frågan om ett bedrägligt beteende och det är ganska uppenbart att man med en stor systematik inte gör nånting annat än att bara lura konsumenter”.

Det handlar alltså om vad FI under en presskonferens 2014 sagt sig ha sett ”för ett par år sen” bland vissa ”avarter” som inte ägnat sig åt rådgivning och lämplighetsprövning utan åt bedrägligt beteende. Uttalandet gäller alltså vare sig Kapitalgruppen eller aktörer generellt som rådgör om eller förmedlar strukturerade produkter. Illustrationen fyller ingen annan funktion än att vilseleda och misskreditera.

Utläggningar om anmälningar

 • Småspararguiden påstår i inlägget att antalet klagomål mot Kapitalgruppen hos ARN (3 stycken) är ”synnerligen mycket”. Under punkten 203 uppger Småspararguiden att man vidhåller detta och skriver följande:

Mellan 2011-2021 har ARN behandlat 569 nya fall inom kategorin rådgivning inom bank eller försäkring. Kapitalgruppen har enligt bolaget självt lite drygt 1 000 kunder, vilket motsvarar 0,01 procent av Sveriges vuxna befolkning. De tre anmälningarna mot Kapitalgruppen utgör hela 0,5 procent av de 569 fallen, vilket är 50 gånger högre än om anmälningarna till ARN skulle ha varit jämnt fördelade över hela Sveriges vuxna befolkning.

Förutom att siffrorna är fel har Småspararguiden missförstått hur representation beräknas.

Småspararguidens tankefel består i att de gör antaganden om hur stor andel av Sveriges vuxna befolkning som är Kapitalgruppens kunder (vilket är en liten andel) istället för hur stor andel kunderna utgör av de som anlitar ekonomiska rådgivare (vilket är en större andel) och tror att andelen av befolkningen ska vara densamma som andelen av de som klagat på sin ekonomiska rådgivning.

För att illustrera effekten av Småspararguidens tankefel kan man tänka sig en situation där det bara finns 2 finansiella rådgivare som båda har 1 000 kunder och båda anmälts till ARN 3 gånger. Med Småspararguidens logik skulle man kunna säga (om båda rådgivarna) att deras kundantal bara utgör 0,01 procent av den vuxna befolkningen, men deras anmälningar utgör 50 procent av fallen och sedan utbrista att båda rådgivarna är 5 000 gånger överrepresenterade (trots att de är de enda rådgivarna och har lika många anmälningar).

Hur många vuxna människor det finns i Sverige har inget med saken att göra, det relevanta är hur stor andel av Kapitalgruppens kunder som haft klagomål. Kapitalgruppen hade 1 144 kunder i genomsnitt per år mellan den 1 september 2017 och den 31 augusti 2020 men har haft drygt 3 000 kunder sammanlagt (inräknat även icke-depåkunder) under sin totala verksamhetstid.

Tre klagomål totalt av sammanlagt drygt 3 000 kunder motsvarar mindre än en promille av de som anlitat Kapitalgruppen. Det är i alla kategorier en mycket liten andel, jämför ARN:s statistik, bilaga 7, och alltså inte ”synnerligen mycket” som Småspararguiden påstår i inlägget. Det har då inte ens tagits i beaktande att Kapitalgruppen gett sina kunder flera råd vid flera tillfällen.

 • Småspararguiden skriver (punkten 213) att eftersom strukturerade produkter är komplexa är det ”ett rimligt antagande” att de två kunderna som klagat hos ARN angående placeringar i strukturerade produkter ”inte har förstått vad det är de köpt” och att det därför är en ”adekvat slutsats” att Kapitalgrupens rådgivare ”lurat” dem, vilket påstås i inlägget.

Småspararguidens ”antagande” ger dem givetvis aldrig någon rätt att påstå att en konkurrents rådgivare lurat konsumenter. Det står heller inte ens i inlägget att det är ett antagande utan presenteras som ett faktum. Det är heller inte fråga om ett genuint antagande eftersom Småsparaguiden hade läst ARN:s beslut, aktbilagorna 109 och 114, då inlägget publicerades och visste mycket väl att det inte var fråga om att någon lurats, ändå skrev man så. Småspararguidens påstående är, kort sagt, osant och helt gripet ur luften.

 • I inlägget påstås också angående ARN-anmälningarna att i ”det tredje fallet har en dyr kapitalförsäkring sålts in i ett utländskt försäkringsbolag, något som inte tillfört något annat än sämre villkor och högre avgifter”. Detta framställer det felaktigt som att Kapitalgruppen sålt försäkringen och därför blivit anmälda. (I det fallet ansåg ARN att Kapitalgruppens rådgivare borde informerat kunden om innebörden av att avsluta försäkringen i förtid men konstaterade samtidigt att det inte visats att det vållat kunden skada). Småspararguiden uppger (punkten 200) att det saknar betydelse att det inte är Kapitalgruppen som sålt försäkringen eftersom det är Kapitalgruppen som anmälts.

Att Kapitalgruppen anmälts gör det inte mindre felaktigt att framställa det som att Kapitalgruppen sålt försäkringen. Eftersom Småspararguiden ansett det vara relevant att skriva om hur dålig försäkringen var kan Småspararguiden knappast tyckt det saknat betydelse vem som sålde den. Tvärtom har Småspararguiden uppenbart haft en önskan om att läsarna ska uppfatta det som att Kapitalgruppen varit säljaren och därför formulerat sig så som man har gjort.

 • Sammanfattningsvis vad gäller Småspararguidens utläggningar om ARN påstås det i två fall att Kapitalgruppen ”lurat” kunderna trots att det direkt motsägs av ARN:s beslut. I ett fall framställs det som att Kapitalgruppen sålt en värdelös försäkring trots att det framgår av ARN:s beslut att det inte är Kapitalgruppen som sålt försäkringen.

Kapitalgruppen justerar grunderna avseende punkterna 10, 27 och 28 i sitt andrahandsyrkande enligt nedan så att det tydligare framgår på vad sätt var och en av utläggningarna om ARN är otillbörliga.

Punkt 10

 • Anmälningarna vittnar inte om att produkterna varit dyra och komplicerade och gynnat säljaren mer än kunderna. ARN:s utredning visar motsatsen. Påståendena om antalet anmälningar ställs inte i relation till att det motsvarar ett klagomål vart fjärde år. Formuleringen är därför vilseledande.
 • Redogörelsen över anmälningarna saknar relevans.
 • Redogörelsen om antalet anmälningar och påståendena om att Kapitalgruppen sålt dyra produkter som sannolikt gynnat säljaren mer än kunden är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

Punkt 27

 • Av rubriken framgår inte att det handlar om tre anmälningar mot Kapitalgruppen under 12 år. Inte heller framgår av rubriken att ARN avslagit anmälarnas krav. Rubriken är därför vilseledande.
 • De tre anmälningarna saknar relevans. Antalet anmälningar är inte utmärkande för Kapitalgruppen.
 • Rubriken är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

Punkt 28

 • Det stämmer inte att Kapitalgruppen ”lurat in” konsumenter i strukturerade produkter, det motsägs tvärtom av ARN:s utredningar och skulle inte vara tillåtet utifrån FI:s tillståndsregler. Det faktum att ARN inte ansett att Kapitalgruppen lurats framgår inte, det står bara på sista raden att konsumenternas krav avslagits vilket dessutom påstås vara ett underbetyg åt konsumentskyddet. Småspararguiden framställer det vidare som att Kapitalgruppen sålt/förmedlat en dyr och dålig försäkring trots att det inte är Kapitalgruppen som sålt/förmedlat försäkringen. Stycket är därför vilseledande.
 • De tre anmälningarna är inte utmärkande för Kapitalgruppen och saknar relevans. Stycket är heller inte objektivt och kontrollerbart.
 • Stycket är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

Påståenden om osunda intressekonflikter

 • Småspararguiden skriver under punkterna 242 och 243 att man i inlägget inte påstår att FI varnat för provisioner (vilket Kapitalgruppen påpekat som ett av många exempel på hur Småspararguiden ger sken av att ha stöd från myndigheter i sin framställning). Småspararguiden menar att det i inlägget bara står att provisioner leder till samma osunda intressekonflikter som FI varnat för, inte att FI varnat för specifikt provisioner.

Eftersom det står att provisioner leder till intressekonflikter och att det är ”samma” intressekonflikter som FI varnat för, måste det naturligtvis förstås som att FI varnat för provisioner.

 • Småspararguiden påstår under punkten 246 att det bekräftas av Kapitalgruppen själva att man har intressekonflikter och hänvisar till Kapitalgruppens kundinformation och dokumentation, aktbilaga 114.

Utöver att handlingarna är från 2015, och alltså inaktuella, är det heller inget i dokumentationen som visar att Kapitalgruppen skulle ha några intressekonflikter som missgynnar deras kunder. Det redogörs transparant för vilka intressen Kapitalgruppen har samtidigt som det anges att Kapitalgruppen (i enlighet med de lagkrav som ställs) säkerställer att rådgivningen baseras på vad som är bäst för kunden.

Det som förmedlas i inlägget är heller inte att det finns intressekonflikter, utan att Kapitalgruppen har sådana ”osunda” intressekonflikter som ”Finansinspektionen varnat för” och att man som kund hos Kapitalgruppen ”inte kan vara säker på om det är säljarens eller kundens bästa som står i fokus” eller ”vilka råd som gynnar rådgivaren och vilka som är bra för dig” och att Kapitalgruppen ”försöker sälja dåliga produkter” och har ”lurat” kunder genom att sälja produkter som ”sannolikt gynnat säljaren mer än kunden”.

Utöver att beskrivningen av Kapitalgruppen är felaktig och nedsättande är Småspararguidens framhävande av sig själva som Kapitalgruppens motsats också vilseledande. Som det har redogjorts för har Småspararguiden flera samarbetspartners, arbetar mot provisioner, betalar provisioner och har i vart fall planerat för försäkringsförmedling med rörlig lön till förmedlarna. Därutöver arbetar [NAMN], som är Småspararguidens VD, se bolagets årsredovisning 2021, bilaga 8, också hos försäkringsförmedlarbolaget Kollberg & Enqvist (som är Småspararguidens samarbetspartner och arbetar mot provisioner) och är licenserad för försäkringsförmedling hos dem, samtidigt som Småspararguiden ger rådgivning om bland annat försäkringar. Småspararguiden har heller inte har något tydligt regelverk att förhålla sig till för att detta inte ska riskera att påverka deras rådgivning.

En avgörande skillnad mellan Kapitalgruppen och Småspararguiden när det handlar om intressekonflikter är att Kapitalgruppen genom sitt tillstånd måste redovisa sina intressen samt dokumentera och kunna styrka att rådgivningen inte påverkats av annat än vad som är bäst för kunden, att Kapitalgruppen har ansvarsförsäkring och ställt sig under FI:s tillsyn som garant för att rådgivningen alltid sker i enlighet med konsumentskyddsreglerna.

I sitt inlägg målar Småspararguiden upp situationen som motsatsen, att det är Kapitalgruppens rådgivning som är opålitlig medan deras egen är trygg. Men att Småspararguiden ställt sig utanför ansvarsreglerna ger inte på något sätt en kundtrygghet.

Övriga otillbörliga framställningar

 • I inlägget påstås att Kapitalgruppen använder telefonförsäljning och att deras rådgivning därför är dyr. Småspararguiden hävdar (under punkten 196) att det som står i inlägget är korrekt och skriver ”för att uppnå lönsamhet med en så pass dyr försäljningsmetod som telefonförsäljning krävs att företaget får ut väldigt mycket pengar från en kund”.

Kapitalgruppens seminariuminbjudningar (vilket det är frågan om, inte ”telefonförsäljning”) har samma syfte som Småspararguidens blogg, att nå och kunna presentera sig för människor som kan ha ett intresse av ekonomisk rådgivning. Småspararguidens spekulationer om kostnaden för dessa inbjudningar hör inte hemma i deras marknadsföring. Småspararguidens intäkt per timma och kund överstiger Kapitalgruppens vilket gör deras egen rådgivning dyrare.

 • Småspararguiden återger under punkten 205 följande ur Kapitalgruppens yttrande, aktbilaga 57.

Småspararguiden uppger, i punkt 147, att man vidhåller sitt påstående i publiceringen om att det finns ett ”mörkertal av missnöjda kunder”.

Småspararguiden har strukit under citatet ”mörkertal av missnöjda kunder” och hävdar i punkten 206 att det är en felcitering av inlägget. Det är som synes dock inte inlägget som citeras utan vad Småspararguiden skrivit i yttrandet som Kapitalgruppen kommenterade. I det yttrandet, i punkten 147, står just att Småspararguiden ”vidhåller att det finns ett mörkertal av missnöjda kunder” (aktbilaga 51).

Det är en återkommande invändning från Småspararguiden att man i inlägget inte rakt ut påstått det eller andra som är bevisligen felaktigt. Men den typ av invändningar duger inte. Småspararguiden kan inte vara ovetande om hur deras formuleringar uppfattas och tolkas av den genomsnittlige läsaren. Sättet som Småspararguiden uttrycker sig i inlägget visar däremot hur försåtligt det är formulerat, i avsikt att ge sken av en sak utan att man ska kunna beskyllas för att fara med osanningar (som emellertid förekommer ändå).

Kapitalgruppen har inte hävdat att det står ”mörkertal av missnöjda kunder” i inlägget, däremot att Småspararguiden påstår det i inlägget eftersom det är innebörden av vad som står där. Det verkar också Småspararguiden hålla med om, i vart fall då de skrev sitt förra yttrande, aktbilaga 51, eftersom de då själva sammanfattade innebörden på det sättet och sa sig vidhålla det.

 • Småspararguiden skriver under punkten 206 att: ”Som nämndes vid den muntliga förberedelsen har Småspararguiden inte företrätt någon av Kapitalgruppens kunder”.

Det var dock inte vad som nämndes. Det klargjordes av svarandesidan att Småspararguiden ”inte har hjälpt någon kund att utreda möjligheten till att få skadestånd från Kapitalgruppen”, sidan 2 i MUF-protokoll, aktbilaga 80. Såvida inte Småspararguiden frånfaller det klargörandet betyder det att Småspararguiden vitsordar att de vare sig företrätt någon av Kapitalgruppens kunder eller hjälpt dem att utreda möjligheten till skadestånd. Inlägget ger däremot intrycket av det (och att man baserar sitt antagande om mörkertal av missnöjda kunder på det) vilket är vilseledande och misskrediterande.

 • Beräkning av skadestånd

Direkt skada

Vinsten som Kapitalgruppen gått miste om uppgår till i vart fall 1 000 000 kr och är beräknad utifrån den minskade kundtillströmningen som kan konstateras efter Småspararguidens publicering och Kapitalgruppens genomsnittliga vinst per kund. Kapitalgruppen hänvisar till den redogörelse som gjorts i tidigare yttrande, aktbilaga 57, och kommenterar nedan endast något av vad Småspararguiden skrivit angående den beräkningen.

 • Småspararguiden uppger (punkten 224) att man ifrågasätter skadeperioden som Kapitalgruppen har som grund för sin beräkning (fem månader mellan 17 juni och 17 november 2021). Småspararguiden hävdar att detta är motstridigt till vad som framgår av trafikdatan enligt aktbilaga 112 och skriver (under punkten 225) att inlägget hade som flest besökare i samband med att artikeln publicerades och att skadeperioden därför inte kan vara motiverad av trafikutvecklingen.

Den skada som Kapitalgruppen lidit beror inte på att Småspararguiden haft cirka 250 besökare som läste inlägget dagen då det publicerades, vilket är vad som framgår av trafikdatan i aktbilaga 112, utan på det betydligt större antal som under de efterföljande månaderna läst inlägget då de sökt efter Kapitalgruppen på internet, vilket framgår av trafikdatan i aktbilaga 21. Det är dessa personer (som uppenbart haft ett intresse av Kapitalgruppen och i många fall stått i begrepp att anlita Kapitalgruppen) som bolaget gått miste om i och med att dessa personer blivit avskräckta. Därför är den relevanta jämförelseperioden när inlägget började bli synligt i sökmotorerna, inte när det publicerades.

 • Småspararguiden uppger, under punkten 226, att skadeperioden 2021 inte kan jämföras med samma period 2020 eftersom jämförelseperioden präglades av covid-19. Det är oklart vad Småspararguiden menar med detta. Om jämförelseperioden präglats av covid-19 (och därför var sämre) är ju det bara en omständighet som talar för att Kapitalgruppen beräknat den minskade kundtillströmningen lägre än vad som egentligen är fallet. Småspararguiden hävdar också, under punkten 227, att inte heller en jämförelse med perioden närmast före skadeperioden är representativ på grund av sommarsemestrar. Det faktum att ingen jämförelseperiod verkar passa Småspararguiden illustrerar bara att det alltid går att peka på omständigheter som gör att två perioder inte är identiska. Det förändrar emellertid inte att jämförelseperioderna som Kapitalgruppen redogjort för är de bästa till buds stående.
 • Småspararguiden föreslår (under punkten 229) alternativa förklaringar till Kapitalgruppens minskade inflöde av kunder som bygger på att Kapitalgruppen ändrat sin verksamhet. Dessa spekulationer bestrids. Småspararguiden menar också att det minskade inflödet av kunder kan bero på att Exceed förlorade sitt tillstånd. Den förklaringen går inte att ta på allvar. Exceed förlorade sitt tillstånd i juni 2020. Det finns inga skäl för varför ett indraget tillstånd (för ett bolag som inte har något med Kapitalgruppen att göra) mer än ett år senare plötsligt skulle leda till minskad kundtillströmningen för Kapitalgruppen och att detta bara av en händelse skulle ske samtligt som Småspararguidens inlägg började synas i sökmotorer.
 • Småspararguiden uppger (under punkten 231) att en ytterligare förklaring kan vara publiceringen på Compricer som skedde i juli 2021. Inlägget på Compricer är kort och mest en hänvisning till inlägget på Småspararguidens webbplats som det länkas till. Huruvida länkningen från Compricer gett inlägget extra läsare saknar relevans. Det är fortfarande inlägget på Småspararguidens webbplats som vållat skadan (och det är för övrigt Patrick Siegbahn själv som länkat till sitt eget inlägg från Compricer).
 • Småspararguiden skriver under punkten 236 att bolaget ”ställer sig också frågande till hur kunderna kan generera stabila vinster i och med att, som Kapitalgruppen hävdar, 95 procent av intäkterna kommer från rådgivningstjänster (och inte provisioner)”. Provisioner är emellertid inte en förutsättning för att kunder ska antas generera intäkter. Kapitalgruppens rådgivare träffar sina kunder löpande, ofta fler tillfällen än en gång per år. Beräkningen bygger på ett genomsnitt av hur det har varit, inte ett antagande om att alla kunder måste generera stabila intäkter.

Goodwill-skadan

Den delen av det yrkade skadeståndet som är hänförlig till goodwill-skada, 500 000 kr, bygger på en uppskattning utifrån värdet i Kapitalgruppens varumärke när Småspararguidens inlägg publicerades samt en beräkning av vad kostnaden skulle vara för att göra Kapitalgruppens varumärke känt och positivt laddat för lika många som under skadeperioden fått sin bild av Kapitalgruppen förstörd.

Kapitalgruppen har sedan starten arrangerat ungefär 2 seminarium i veckan under 40 veckor per år. Det rör sig om minst 2 000 seminarium. Utöver detta har Kapitalgruppen sponsrat flera lokala och ideella initiativ, bland annat Helsingborgs IF, Lunds Innebandyklubb och Cancer Rehabfonden, se sponsringsdiplom, bilaga 9. Kapitalgruppen har också under många år byggt upp ett allt större underlag av nöjda kunder som stannat kvar och rekommenderar Kapitalgruppen till andra.

Sammantaget innebär detta att Kapitalgruppen blivit en känd rådgivare för väldigt många människor. Det går också att konstatera utifrån Småspararguidens trafikdata som bolaget självt inkommit med, aktbilaga 21, att cirka 300 personer per månad hamnat på Småspararguidens webbplats med inlägget om Kapitalgruppen som första sida, det vill säga efter att ha sökt efter Kapitalgruppen på internet. Att cirka 300 personer i månaden söker efter Kapitalgruppen visar att bolaget byggt upp ett välkänt och ansett varumärke för människor som överväger att anlita ekonomiska rådgivare vilket är en värdefull tillgång och resultatet av långsiktighet där man byggt en personlig relation till såväl kunder som eventuellt blivande kunder.

Fram till dagen då talan väcktes har åtminstone 1 500 personer (som känt till och varit tillräckligt intresserade av Kapitalgruppen för att söka efter dem) fått upp Småspararguidens inlägg i sina sökresultat och klickat på länken till inlägget, se aktbilaga 21. Dessa 1 500 personers bild av Kapitalgruppen har förstörts. Att skapa kännedom och en positiv bild av Kapitalgruppen hos 1 500 människor kostar mellan 525 000 och 600 000 kr. (Kostnaden för en seminariebesökare uppgår till mellan 350 och 400 kr, se e-post från organisationen Företagarna Sverige Service AB som Kapitalgruppen arrangerat seminarium tillsammans med, bilaga 10). Bara kostnaden för att skapa kännedom och en positiv bild av Kapitalgruppen hos samma antal som fått sin bild av Kapitalgruppen förstörd är alltså mellan 525 000 och 600 000 kr.

Även om Kapitalgruppen nöjt sig med att yrka 500 000 kr avseende goodwillskadan kan det poängteras att skadan i verkligheten är större.

 • Skadeberäkningen sträcker sig fram till dagen då talan väcktes men inlägget har funnits kvar oförändrat även därefter (och finns fortfarande kvar i princip oförändrat).
 • Utöver att cirka 1 5000 människors bild av Kapitalgruppen förstörts har också ytterligare personer som inte kände till Kapitalgruppen (som läst inlägget av annan orsak än att de sökt efter Kapitalgruppen) fått en negativ syn på bolaget.
 • Skadan av att många människor fått en negativ bild av Kapitalgruppen uppvägs inte av att en positiv bild skapas hos lika många andra eftersom Kapitalgruppen verkar i en förtroendebransch där negativ uppmärksamhet kostar mer än vad vinsten är av positiv uppmärksamhet.
 • Det ska dessutom tas i beräkningen att Småspararguidens trafikdata bara avser personer som besökt deras webbplats men att fler sett rubriken ”Varning för Kapitalgruppen” i sökmotorer (och fått en negativ bild av Kapitalgruppen) utan att ha klickat på länken till inlägget.

Allt detta gör att goodwillskadan sannolikt är betydligt högre än 500 000 kr och under inga omständigheter kan vara lägre.

Skadeståndet ska ökas med 300 000 kr

Den vinst som Kapitalgruppen har gått miste om (1 000 000 kr) och goodwillskadan (500 000 kr) är i alla avseenden lågt uppskattade belopp. Beräkningen är gjord bara utifrån skadan som går att konkretisera och styrka. Men skadan i ett fall som detta är både svårbevisad och svårberäknad och den verkliga skadan är rimligen större än bara 1 500 000 kr. Det är därför rimligt att skadeståndet beräknas med ytterligare 300 000 kr för att det ska komma närmare den faktiska skadan.

Den omständighet att Småspararguiden uppsåtligt utformat inlägget för att nå personer som söker efter rådgivare och avsiktligt utformat inlägget för att vilseledande avskräcka dem från rådgivaren de sökt efter (och rekommendera sig själva istället) måste också avspegla sig i skadeståndet. Likaså måste skadeståndet spegla att inlägget varit publicerat länge och haft den avsedda (otillbörliga) effekten. Enligt Småspararguidens trafikdata, aktbilaga 21, är drygt 76 procent av läsarna sådana som hittat inlägget efter att ha sökt efter Kapitalgruppen och alltså inte personer som annars skulle ha läst det. Över 8 procent av de som klickat sig vidare på webbplatsen har gått direkt till Småspararguidens beställningssida och ytterligare över 5 procent till Småspararguidens presentation, se trafikdata, aktbilaga 20. Därutöver får antas att många beställt Småspararguidens rådgivning efter att ha klickat sig runt på webbplatsen eller genom att mejla eller ringa. Inlägget är sammanfattningsvis väldigt effektiv marknadsföring både vad gäller att nå en specifik potentiell kundgrupp (personer som söker ekonomiska rådgivare) och vad gäller effekten inlägget har på dessa.