Genomgång av Småspararguidens publicering

Nedan återges Kapitalgruppens andrahandsyrkande som också är en genomgång av det som Kapitalgruppen anser är otillbörligt i Småspararguidens marknadsföring.

_____________________________________

Kapitalgruppen anser att inlägget i dess helhet är otillbörlig marknadsföring eftersom det i dess helhet (genom vilseledande ordval, formuleringar, rubriker, illustrationer, disposition samt med osakliga och oväsentliga redogörelser och sammankopplingar i kombination med Småspararguidens framhävande av sig själva samt köpuppmaningar och länkar till sin beställningssida) har effekten att läsarna blir avskräckta från Kapitalgruppen och att Småspararguiden främjas.

De enskilda rubrikerna, formuleringarna och illustrationerna är var för sig otillbörliga men har tillsammans en större effekt. Hela syftet med publiceringen är att ”varna för Kapitalgruppen” och övertyga mottagaren om att anlita Småspararguiden istället. Allt i publiceringen syftar till detta och framställningen ska därför bedömas och förbjudas i dess helhet.

Domstolen är inom ramen för yrkandet självklart inte förhindrade att begränsa ett förbud till att bara avse vissa delar av publiceringen men för att underlätta utformningen av ett förbud i det fall att inlägget inte i dess helhet förbjuds framställer Kapitalgruppen ett andrahandsyrkande enligt ovan som ska prövas ifall domstolen inte förbjuder publiceringen i dess helhet. Grunderna för andrahandsyrkandet anges nedan.

 1. Rubriken ”Varning för Kapitalgruppen!”
 • Det finns ingen anledning att varna för Kapitalgruppen och rubriken är därför vilseledande.
 • Rubriken är inte objektiv, relevant eller kontrollerbar.
 • Användandet av ordet ”varning” är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 • Illustration 1 (bild med fyra negativa påståenden om Kapitalgruppen; att Kapitalgruppen är provisionsdrivna, säljer strukturerade produkter trots ”massiv kritik”, att Kapitalgruppens telefonförsäljning anmälts till Konsumentverket och att Kapitalgruppen blivit anmälda tre gånger till ARN.
 • Kapitalgruppen är inte provisionsdrivna, vare sig Kapitalgruppen eller strukturerade produkter har fått ”massiv kritik” och Kapitalgruppen säljer inte över telefon. Påståendena om anmälningar ställs inte i relation till att det motsvarar ett klagomål till ARN vart fjärde år och en anmälan till Konsumentverket på 12 år och det framgår inte att ingen av anmälningarna lett till fällning. Illustrationen och påståendena däri är därför vilseledande.
 • De punkter som anges (enstaka klagomål, förmedling av strukturerade produkter, marknadsföring över telefon och provisioner) vore inte typiska för Kapitalgruppen ens om påståendena vore sanna och motiverar inte en varning för specifikt Kapitalgruppen. Det som påstås i illustrationen är inte utmärkande för Kapitalgruppen, objektivt, relevant eller kontrollerbart.
 • Påståendena är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 • Formuleringen: ”Vi har på kort tid fått in flera frågor från läsare om rådgivningsföretaget Kapitalgruppen”.
 • Inlägget har inte föranletts av flera frågor från Småspararguidens läsare. Påståendet är vilseledande.
 • Med formuleringen framställer Småspararguiden det som att många fattat misstankar mot Kapitalgruppen. Småspararguiden pekar därför ut Kapitalgruppen på ett misskrediterande och nedsättande sätt.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 • Formuleringen: ”Vi ser alla varningssignaler för ett bolag som använder oseriösa säljmetoder, försöker sälja dåliga produkter och hamnar på myndigheternas radar”.
 • Kapitalgruppen använder inte oseriösa säljmetoder, försöker inte sälja dåliga produkter och hamnar inte på myndigheternas radar. Formuleringen är därför vilseledande.
 • Formuleringen är inte objektiv eller kontrollerbar.
 • Påståendena är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 • Formuleringen: ”Efter att vi både träffat rådgivningskunder samt haft flera läsare som hört av sig till oss och frågat om deras verksamhet är seriös tyckte vi att det var läge att gå in lite mer på djupet.”
 • Inlägget har inte föranletts av flera frågor från Småspararguidens läsare och rådgivningskunder. Påståendet är vilseledande.
 • Med formuleringen framställer Småspararguiden det som att många fattat misstankar mot Kapitalgruppen. Påståendet är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 • Formuleringen: ”Efter en sedvanlig granskning kan vi sammanfatta fyra anledningar att hålla sig borta”.
 • Småspararguidens påstådda granskning påvisar inga anledningar att ”hålla sig borta” från Kapitalgruppen. Påståendet är vilseledande.
 • Påståendet är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1 och 5 samt alternativt även punkten 2).

 • Formuleringen: ”Kapitalgruppen är inte oberoende utan försörjer sig på provisioner. Detta leder ofrånkomligt till intressekonflikter där man som kund inte kan vara säker på om det är säljarens eller kundens bästa som står i fokus. Det är tyvärr vanligt men fortfarande något man bör undvika”.
 • Kapitalgruppen försörjer sig inte på provisioner och Kapitalgruppens tillstånd från FI innebär att de alltid måste kunna visa att de lämnat rådgivning utifrån kundernas bästa. Formuleringen är därför vilseledande.
 • Det som påstås vore inte utmärkande för Kapitalgruppen ens som de skulle vara sant och motiverar inte en varning för specifikt Kapitalgruppen. Många rådgivare, inklusive Småspararguiden själva, har vissa intäkter från provisioner. Formuleringen är inte objektiv, väsentlig, relevant eller kontrollerbar.
 • Påståendet att man inte kan vara säker på om Kapitalgruppen har kundernas bästa i fokus och att Kapitalgruppen är en rådgivare som man bör undvika är misskrediterande och nedsättande gällande Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 • Formuleringen: ”På sin hemsida berättar Kapitalgruppen glatt att de säljer strukturerade produkter som är ökända för att vara dyra, riskfyllda och komplexa”.
 • Strukturerade produkter är inte ”ökända”. Formuleringen är vilseledande.
 • Oavsett vad Småspararguiden anser om strukturerade produkter vore det inte motiverat att varna för specifikt Kapitalgruppen. Det är inget utmärkande för Kapitalgruppen att arbeta med strukturerade produkter, i princip alla banker och finansiella rådgivare gör det. Formuleringen är inte objektiv, väsentlig, relevant eller kontrollerbar.
 • Påståendet att Kapitalgruppen säljer produkter som är ökända är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 • Formuleringen: ”Kapitalgruppen marknadsför sig genom telefonförsäljning. På sin Google Business-sida lämnar ett par missnöjda kunder recensioner där de haft negativa upplevelser om det. Dessutom finns en anmälan till Konsumentverket för olämplig säljmetod”.
 • Kapitalgruppen sysslar inte med telefonförsäljning. Småspararguiden nämner inte någonstans i publiceringen att Konsumentverket inte ansett att Kapitalgruppen gjort något fel. De två personer som skrivit negativt efter att ha blivit uppringda är inte ”missnöjda kunder”. Formuleringen är därför vilseledande.
 • Det saknar relevans att det (en gång under Kapitalgruppens 12 verksamhetsår) skett en anmälan till Konsumentverket (som inte föranlett någon åtgärd) och lämnats två negativa omdömen från personer som blivit uppringda.
 • Påståendena om ”missnöjda kunder” och ”olämplig säljmetod” är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och om dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 1. Formuleringen: ”Hos ARN finns tre processer mot Kapitalgruppen där konsumenter varit missnöjda, inte fått gehör från företaget och därför vänt sig till nämnden. Samtliga fick avslag men vittnar om att produkterna som sålts varit dyra och komplicerade och sannolikt gynnat säljaren mer än kunden”.
 • Anmälningarna vittnar inte om att produkterna varit dyra och komplicerade och gynnat säljaren mer än kunderna. ARN:s utredning visar motsatsen. Påståendena om antalet anmälningar ställs inte i relation till att det motsvarar ett klagomål vart fjärde år. Formuleringen är därför vilseledande.
 • Redogörelsen över anmälningarna saknar relevans.
 • Redogörelsen om antalet anmälningar och påståendena om att Kapitalgruppen sålt dyra produkter som sannolikt gynnat säljaren mer än kunden är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 1. Formuleringen: ”Det intressanta för oss är inte att bolaget på sin hemsida föredömligt redovisar att de har tillstånd hos Finansinspektionen och licenser hos branschorganisationerna, för det säger tyvärr väldigt lite om hur bra råd som lämnas”.
 • Tillstånd från FI och licenserna hos branschorganisationerna innebär bland annat krav på ansvarsförsäkringar och bevisbörda för att rådgivningen utgår från kundernas bästa vilket Småspararguiden inte skriver. Att Kapitalgruppen verkar i enlighet med FI:s och branschorganisationernas krav säger därför i själva verket mycket om hur bra råd som lämnas. Att däremot som Småspararguiden, ställa sig utanför FI:s tillsyn och verka utan försäkringar, är problematiskt. Formuleringen är därför vilseledande.
 • Formuleringen är inte objektiv, väsentlig, kontrollerbar eller relevant.
 • Formuleringen syftar till att undanröja det förtroende som Kapitalgruppens rådgivning rättmätigt har på grund av rådgivarnas tillstånd och licenser och är därför misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 1. Stycket: ”Det intressanta är istället vad de inte skriver. Nyckelordet som saknas är nämligen “oberoende” eftersom det är ett skyddat ord som bara får användas om man också är det. Det här tyder på att Kapitalgruppens verksamhet finansieras av någon form av provisioner från de produkter som säljs, vilket i sin tur leder till samma osunda intressekonflikter som Finansinspektionen varnat för i 14 år i rad. Det blir alltså viktigt för dig som kund att sortera vilka råd som gynnar rådgivaren och vilka som är bra för dig”.
 • Kapitalgruppens verksamhet finansieras inte av provisioner och rådgivningen leder inte till osunda intressekonflikter. Det följer av Kapitalgruppens tillstånd att dess rådgivning måste syfta till att gynna kunden. FI har för övrigt inte heller formulerat sig så om provisioner som Småspararguiden framställer det som. Vad som anges i stycket är därför vilseledande.
 • Det som anges i stycket är inte objektivt, utmärkande för Kapitalgruppen, relevant eller kontrollerbart.
 • Påståendet att Kapitalgruppens rådgivning innebär osunda intressekonflikter och att råden gynnar Kapitalgruppen istället för kunderna är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 1. Formuleringen: ”Vi har länge beklagat oss över att ett av finansbranschens lågvattenmärken, strukturerade produkter, är oskäligt dyra, riskabla och komplexa för konsumenter” (under rubriken om att Kapitalgruppen gärna säljer strukturerade produkter).
 • Strukturerade produkter är inte ”ett av finansbranschens lågvattenmärken” och Kapitalgruppen säljer inte oskäligt dyra strukturella produkter och ger heller ingen rådgivning som är dålig för kunden. Formuleringen är vilseledande.
 • Formuleringen är inte objektiv, kontrollerbar eller avser något utmärkande för Kapitalgruppen. Den är heller inte relevant.
 • Påståendena att Kapitalgruppen säljer produkter som är ett lågvattenmärke och oskäligt dyra är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 1. Illustration 2 (en skärmbild från FI:s pressträff med pratbubblan ”…man gör inte annat än att lura konsumenterna”).
 • Illustrationen går inte att tolka på annat sätt än som att uttalandet i pratbubblan handlar om Kapitalgruppen trots att FI aldrig uttalat sig så om Kapitalgruppen (eller för den delen generellt om rådgivare som arbetar med strukturerade produkter). Ingenstans i inlägget framgår att det som står i pratbubblan handlar om helt andra företag. Illustrationen är därför vilseledande.
 • Illustrationen avser inte något utmärkande för Kapitalgruppen och är inte kontrollerbar eller relevant (vad FI sagt om andra bolag saknar helt betydelse i en text om Kapitalgruppen).
 • Eftersom pratbubblan framstår handla om Kapitalgruppen är det som står i den misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 1. Formuleringen: ”Trots det säljs de in flitigt av oseriösa aktörer. Nyligen blev finansbolaget Exceed av med sitt tillstånd i huvudsak för att de sålt just den här typen av produkter”.
 • Det är inte oseriöst att vare sig sälja eller ge rådgivning om strukturerade produkter. Exceed förlorade inte sitt tillstånd i huvudsak av den orsaken. Formuleringen framställer det som att Kapitalgruppen ägnar sig åt något som de kan förlora sitt tillstånd för vilket är särskilt vilseledande eftersom Småspararguiden själva aldrig ens haft något tillstånd.
 • Det saknar relevans i en text om kapitalgruppen att Exceed blivit av med sitt tillstånd (på grund av brister i sin rådgivning och hanteringen av kundernas medel). Påståendet är heller inte kontrollerbart eller avser något utmärkande gällande Kapitalgruppen.
 • Formuleringen framställer Kapitalgruppen som en oseriös aktör som ägnar sig åt något som kan leda till indraget tillstånd och sammankopplar Kapitalgruppen med Exceed vilket är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 1. Illustration 3 (en skärmbild från FI:s pressträff med pratbubblan ”Stora, systematiska brister i rådgivningen”).
 • Pratbubblan ser för den genomsnittlige läsaren ut att handla om Kapitalgruppen trots att FI aldrig uttalat sig så om Kapitalgruppen. Illustrationen är därför vilseledande.
 • Det saknar relevans i en text om Kapitalgruppen vad FI sagt om ett annat bolag. Det som uppges om Exceed är inte utmärkande för Kapitalgruppen eller kontrollerbart.
 • Eftersom pratbubblan för den genomsnittlige mottagaren framstår som om den handlar om Kapitalgruppen är det som står i den misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och om dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 1. Citat av FI: ”Exceed har gett råd till kunder, många gånger äldre personer, att investera sina sparpengar i mycket komplexa och riskfyllda produkter utan att säkerställa att kunderna haft nödvändig kunskap om de stora riskerna. Ett annat exempel är att den information som Exceed lämnat till sina kunder om avgifter varit direkt missvisande” (skrivet med indrag och större typsnitt).
 • Citatet framstår för den genomsnittlige läsaren ha relevans avseende Kapitalgruppen trots att FI aldrig uttalat sig så om Kapitalgruppen och Kapitalgruppen aldrig haft någon koppling till Exceed. Citatet är därför vilseledande.
 • Det saknar relevans i en text om Kapitalgruppen att iögonfallande citera något som sagts om ett helt annat bolag som Kapitalgruppen aldrig haft någon koppling till. Det är inte utmärkande för Kapitalgruppen och inte kontrollerbart.
 • Eftersom citatet för den genomsnittlige läsaren uppfattas ha relevans avseende Kapitalgruppen är det som står misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 1. Formuleringen: ”Kapitalgruppen stoltserar glatt med att sälja samma typer av produkter, vilket är en stor varningsflagga”.
 • Strukturerade produkter är vare sig kontroversiella eller ovanliga finansiella instrument. De flesta banker och rådgivare arbetar med strukturerade produkter vilket Småspararguiden inte nämner. Formuleringen ger sken av att Kapitalgruppen skulle ägna sig åt något suspekt och är därför vilseledande.
 • Det är inget utmärkande för Kapitalgruppen att arbeta med strukturerade produkter vilket de flesta banker och finansiella rådgivare gör. Formuleringen är inte objektiv, väsentlig eller relevant.
 • Påståendet att Kapitalgruppens rådgivning avseende strukturerade produkter är ”en stor varningsflagga” är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster, likaså sammankopplingen med Exceed.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 1. Illustration 4 (en Skärmbild av Kapitalgruppens webbplats).
 • Strukturerade produkter är vare sig kontroversiella eller ovanliga finansiella instrument. De flesta banker och rådgivare arbetar med strukturerade produkter vilket Småspararguiden inte nämner. Illustrationen (där information om strukturerade produkter ringats in) ger sken av att Kapitalgruppen skulle ägna sig åt något suspekt och är därför vilseledande.
 • Det är inget utmärkande för Kapitalgruppen att arbeta med strukturerade produkter vilket de flesta banker och finansiella rådgivare gör. Formuleringen är inte objektiv, väsentlig eller relevant.
 • Illustrationen är, så som den presenteras, misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.
 • Illustrationen innehåller material från Kapitalgruppens webbplats som är upphovsrättskyddat.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2) samt 1 kap. 1 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

 • Formuleringen: ”Företaget agerar också anknutet ombud till bolaget Svensk Värdepappersservice som ägs av företaget Strukturinvest som har samma affärsmodell som Exceed. Vi har haft Strukturinvest på vår skitlista i ett par år”.
 • Formuleringen ”samma affärsmodell” sammankopplar det bolag som Kapitalgruppen är ombud åt med Exceed (vars affärsmodell varit oseriös rådgivning) vilket är vilseledande.
 • Påståendena om ”samma affärsmodell” och ”skitlista” är inte objektiva, relevanta och kontrollerbara och gäller inte något utmärkande gällande Kapitalgruppen.
 • Påståendena om att Kapitalgruppen är ombud åt ett bolag som har samma affärsupplägg som Exceed och är ”skit” är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 • Illustration 5 (bild med fem staplar med avföring varav det bolag som Kapitalgruppen är ombud åt representeras av den ena högen med avföring).
 • Illustrationen är vilseledande.
 • Illustrationen är inte objektiv, relevant, utmärkande för Kapitalgruppen eller kontrollerbar.
 • Illustrationen framställer Kapitalgruppen på ett nedsättande sätt.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 • Rubriken: ”Upprepade rapporter om oseriös telefonförsäljning”.
 • Det som påstår i rubriken stämmer inte, vare sig i fråga om telefonförsäljning eller upprepade rapporter. Rubriken är vilseledande.
 • Det saknar relevans att det (en gång under Kapitalgruppens 12 verksamhetsår) skett en anmälan till Konsumentverket (som inte föranlett någon åtgärd) och lämnats två negativa omdömen från personer som blivit uppringda. Rubriken är inte objektiv eller kontrollerbar. Den avser heller inget utmärkande för Kapitalgruppen.
 • Rubriken är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 • Formuleringen: ”En annan viktig varningsflagg när vi granskar finansbolag är vilka försäljningsmetoder de använder. Kända ekobrottslingar som Falcon Funds och Allra baserade hela sin verksamhet på att lura in kunder genom telefonförsäljning”.
 • Kapitalgruppen använder inte telefonförsäljning och inte ens om Kapitalgruppen skulle göra det hade det varit skäl för att sammankoppla Kapitalgruppen med kända ekobrottslingar. Formuleringen är vilseledande.
 • Att använda telefoner är inget utmärkande för Kapitalgruppen eller de nämnda bedragarna, alla använder telefoner. Att lyfta fram användning av telefoner som en gemensam nämnare saknar relevans.
 • Sammankopplingen med ekobrottslingarna och användningen av ordet ”varningsflagg” är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 • Formuleringen: ”När vi undersökte frågan om telefonförsäljning i finansbranschen ligger marknadspriset på att locka in en kund på ett möte på c:a 2000 kr. Till det kommer att de lägger mycket tid på själva mötena. Då förstår man att produkterna måste vara dyra för att kunna finansiera säljarna”.
 • Kapitalgruppen använder inte telemarketing för att locka in kunder på möten utan ringer (med hjälp av ett callcenter) för att bjuda in till seminarium. Besökarna anmäler under seminariet själva om de därefter vill träffa Kapitalgruppens rådgivare. Kapitalgruppens arvode från sina rådgivningskunder är inte dyrt, det är ungefär detsamma som Småspararguidens. Påståendet är därför vilseledande.
 • Påståendet är inte objektivt eller kontrollerbart.
 • Formuleringen pekar ut Kapitalgruppens rådgivning som dyr vilket är misskrediterande och nedsättande.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 • Illustration 6 (en bild av Kapitalgruppens recensioner där alla negativa är samlade och alla positiva är bortskurna).
 • Ovanför illustrationen skriver Småspararguiden ”På Kapitalgruppens Google Business-sida lämnar folk omdömen som vittnar om just telefonförsäljning”. Bilden presenteras alltså som en illustration av att Kapitalgruppen säljer över telefon men visar i själva verket alla negativa recensioner (även den som överhuvudtaget inte handlar om telefonkontakter). Det framgår inte på något sätt att Småspararguiden har samlat de enda tre negativa recensionerna för att visas tillsammans och att man beskurit bilden för att de positiva recensionerna inte ska synas. Så som bilden presenteras (en illustration av att Kapitalgruppen använder telefonförsäljning) leds istället läsaren bort från misstanken att de recensioner som visar inte är representativa. Illustrationen är vilseledande både till sin utformning och hur den presenteras.
 • De tre negativa recensionerna som illustrationen lyfter fram är inte kontrollerbara och relevanta.
 • Illustrationen är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 • Illustration 7 (en bild av en anmälan till Konsumentverket under texten att det ”finns en anmälan till Konsumentverket” mot Kapitalgruppen).
 • Småspararguiden anger inte någonstans i publiceringen att det handlar om en anmälan på 12 år och att Konsumentverket dessutom lämnat denna enda anmälan utan åtgärd. Illustrationen och texten ovanför ger därför en missvisande bild av Kapitalgruppens marknadsföring och är vilseledande.
 • Att det skett en anmälan under Kapitalgruppens 12 verksamhetsår som inte föranlett någon åtgärd är inget utmärkande för Kapitalgruppen och saknar relevans.
 • Illustrationen och påståendet är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 • Rubriken: ”Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden”.
 • Av rubriken framgår inte att det handlar om tre anmälningar mot Kapitalgruppen under 12 år. Inte heller framgår av rubriken att ARN avslagit anmälarnas krav. Rubriken är därför vilseledande.
 • De tre anmälningarna saknar relevans. Antalet anmälningar är inte utmärkande för Kapitalgruppen.
 • Rubriken är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 • Stycket: ”ARN, Allmänna reklamationsnämnden, hanterar ärenden där konsument och företag inte har kommit överens. Kapitalgruppen förekommer tre gånger i deras register där konsumenter yrkat på skadestånd för vårdslös rådgivning. I två av fallen har Kapitalgruppens säljare lurat in konsumenten i strukturerade produkter. I det tredje fallet har en dyr kapitalförsäkring sålts in i ett utländskt försäkringsbolag, något som inte tillfört något annat än sämre villkor och högre avgifter. I samtliga fall avslås konsumenternas krav vilket enligt oss är ett rejält underbetyg till konsumentskyddet”.
 • Det stämmer inte att Kapitalgruppen ”lurat in” konsumenter i strukturerade produkter, det motsägs tvärtom av ARN:s utredningar och skulle inte vara tillåtet utifrån FI:s tillståndsregler. Det faktum att ARN inte ansett att Kapitalgruppen lurats framgår inte, det står bara på sista raden att konsumenternas krav avslagits vilket dessutom påstås vara ett underbetyg åt konsumentskyddet. Småspararguiden framställer det vidare som att Kapitalgruppen sålt/förmedlat en dyr och dålig försäkring trots att det inte är Kapitalgruppen som sålt/förmedlat försäkringen. Stycket är därför vilseledande.
 • De tre anmälningarna är inte utmärkande för Kapitalgruppen och saknar relevans. Stycket är heller inte objektivt och kontrollerbart.
 • Stycket är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 • Illustration 8 (en bild av sammanfogade delar av tre ARN-ärenden)
 • Illustrationen ger en vilseledande bild av Kapitalgruppen.
 • De tre anmälningarna är inte utmärkande för Kapitalgruppen och saknar relevans.
 • Illustrationen är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 • Formuleringen: ”Enligt vår erfarenhet är det synnerligen mycket att ha tre anmälningar på en sådan liten verksamhet då det dessutom lär finnas ett mörkertal där konsumenter nått förlikning, inte känner till möjligheten att klaga eller helt enkelt inte orkar av olika skäl. Detta baserar vi på att vi hjälpt många konsumenter utreda rätten till skadestånd”.
 • Kapitalgruppens verksamhet är inte liten och 3 anmälningar under 12 år för en verksamhet av Kapitalgruppens storlek och antalet kundkontakter är inte synnerligen mycket. Småspararguiden har heller inte hjälpt någon av Kapitalgruppens kunder att utreda rätten till skadestånd vilket Småspararguiden framställer det som. Formuleringen är därför vilseledande.
 • Påståendet att det lär finnas ett mörkertal av missnöjda kunder är inte objektivt, utmärkande för Kapitalgruppen eller kontrollerbart.
 • Påståendet om mörkertal av missnöjda kunder samt att det ges sken av att många funderat på att kräva skadestånd av Kapitalgruppen är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 • Formuleringen: ”Kapitalgruppen säljer produkter som de i sin tur erhåller provisioner på. Försäljning och rådgivning är olika saker även om de tyvärr allt för ofta blandas ihop”.
 • Kapitalgruppen ger rådgivning och får arvoden från kunderna för den precis som Småspararguiden. Kapitalgruppens tillstånd kräver att rådgivningen syftar till att gynna kunden. Formuleringen är vilseledande.
 • Påståendet är inte objektivt, relevant eller kontrollerbart.
 • Påståendet är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

 • Stycket: ”Kritiken vi lyfter här är inte hemlig utan fullt tillgänglig för var och en att ta del av hos myndigheterna. Tyvärr dyker de inte upp när man googlar, varför en kund som vill kontrollera om en rådgivare är seriös har ett litet arbete framför sig. Vi har nu gjort det jobbet åt framtida frågeställare och hänvisar alla som blir avskräckta till att vända sig till någon oberoende rådgivare istället.”
 • Den så kallade ”kritiken” bekräftas inte hos myndigheterna. Tvärtom framgår hos FI, ARN och Konsumentverket (de myndigheter som det hänvisas till) att det inte finns någon kritik mot Kapitalgruppen. Kapitalgruppen är inte en oseriös rådgivare, vilket Småspararguiden ger sken av att man avslöjat. Det saknas skäl för läsarna att bli ”avskräckta”, vilket Småspararguiden framställer det som att läsarna borde bli. Det som står i stycket är vilseledande.
 • Det som står i stycket är inte objektivt eller kontrollerbart.
 • Framställningen av Kapitalgruppen som oseriösa och en rådgivare som läsarna borde vara avskräckta från är misskrediterande och nedsättande för Kapitalgruppen och dess tjänster.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3 och 5 alternativt även punkten 2).

 • Formuleringen: ”Vi har ringt och mailat till Kapitalgruppen för en kommentar men inte fått något svar”.
 • Den avslutande meningen ger intryck av att Kapitalgruppen är ljusskygga och gömmer sig från en journalistisk granskning när det i själva verket handlar om att Kapitalgruppen inte inom ett dygn svarat på mejl från en konkurrent. Formuleringen är därför vilseledande.
 • Att Kapitalgruppen inte svarat på en konkurrents frågor saknar relevans.
 • Genom att framställa det som att Kapitalgruppen håller sig undan från ”granskningar” utmålar Småspararguiden Kapitalgruppen på ett misskrediterande och nedsättande sätt.

(5, 6, 8,10 §§ MFL samt 18 § MFL punkterna 1, 3, 5 och 7 alternativt även punkten 2).

__________________

Genomgående gäller att marknadsföringen ger sken av att vara en objektiv granskning, vilket gör den än mer vilseledande.

De punkter som är otillbörliga enligt 18 § MFL punkten 7 är sådana där Kapitalgruppens namn används i text eller bildfilsnamn vilket innebär att publiceringen hamnar högre i sökmotorer vid sökningar efter Kapitalgruppen.