Kapitalgruppens stämningsansökan mot Småspararguiden

Ansökan om stämning

2021-11-17

Till Patent- och marknadsdomstolen

KärandeKapitalgruppen i Skandinavien AB, 556808-5202
Södra Brunnsvägen 70
253 60 Ramlösa
SvarandeSmåspararguiden Sverige AB, 559033-5526
Studentbacken 32
115 57 Stockholm
SakenVitesförbud mot otillbörlig marknadsföring samt skadestånd
Rättens behörighet   23, 37 och 46 a §§ marknadsföringslagen (2008:486).

1. Yrkanden

Kapitalgruppen i Skandinavien AB yrkar att Patent- och marknadsdomstolen vid vite om 2 000 000 kr förbjuder Småspararguiden Sverige AB att publicera eller sprida inlägget ”Varning för Kapitalgruppen” som är publicerat på dess webbplats, bilaga 1.

Kapitalgruppen i Skandinavien AB yrkar att Patent- och marknadsdomstolen förpliktar Småspararguiden Sverige AB att utge skadestånd till Kapitalgruppen i Skandinavien AB med 1 857 501 kr jämte ränta enlig 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess betalning sker.

Kapitalgruppen i Skandinavien AB yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med belopp som kommer att anges senare.

2. Grunder

Småspararguiden Sverige AB (”Småspararguiden”) har sedan i vart fall den 26 maj 2021 spridit en text med rubriken ”Varning för Kapitalgruppen” från sin webbplats, se utskrift, bilaga 1. Texten utgör otillbörlig marknadsföring eftersom den har ett säljfrämjande syfte och samtidigt misskrediterar Kapitalgruppen i Skandinavien AB (”Kapitalgruppen”) som är konkurrent till Småspararguiden. Texten är även vilseledande, innehåller felaktiga uppgifter, irrelevanta och overifierbara jämförelser och påståenden samt är osaklig och subjektiv. Den är även ägnad att dra nytta av Kapitalgruppens varumärke på ett otillbörligt sätt. Småspararguiden ska därför förbjudas att fortsätta sin marknadsföring.

Småspararguiden har med sin marknadsföring vållat kapitalgruppen ekonomisk skada och ska betala skadestånd. Vid tiden för upprättandet av denna stämningsansökan kan det konstateras en minskad kundtillströmning till Kapitalgruppen till ett värde av 1 057 501 kr under perioden från den 1 juni 2021 till den 31 oktober 2021. Den minskade kundtillströmningen har ett direkt samband med Småspararguidens marknadsföring. Vidare kan värdet av den goodwill som Kapitalgruppen förlorat uppskattas till i vart fall 500 000 kr. Eftersom Småspararguiden förfarit grovt vårdslöst och uppsåtligt otillbörligt, och marknadsföringen pågått under lång tid och torde ha inneburit en ansenlig vinst för Småspararguiden ska skadeståndet dessutom öka med ytterligare skäligen ansedda 300 000 kr. Skadeståndet ska således uppgå till totalt 1 857 501 kr.

3. Omständigheter

Kapitalgruppen har varit verksamt sedan 2010. Bolagets verksamhet består av ekonomisk rådgivning och dess huvudsakliga intäktskälla är arvode från dess kunder. Småspararguiden har varit verksamma sedan 2015 och dess verksamhet består också av ekonomisk rådgivning. Småspararguiden framhåller ofta i sin marknadsföring att dess rådgivning är oberoende och därför mer pålitlig än andra aktörers. Sedan i vart fall den 26 maj 2021 har Småspararguiden från sin webbplats spridit en text som varnar för Kapitalgruppen och uppmanar de som söker rådgivning att istället vända sig till Småspararguiden. Texten finns alltjämt på webbplatsen.

3.1 Texten utgör marknadsföring

Småspararguiden presenterar sin text som en granskning med avsikt att skydda konsumenter. Den har emellertid ett uppenbart säljfrämjande syfte vilket framgår av bland annat följande omständigheter.

Texten varnar för en konkurrent
Såväl Kapitalgruppen som Småspararguiden erbjuder ekonomisk rådgivning och är konkurrenter. Småspararguiden medger självt i textens avslutande stycke att så är fallet. Bortsett från att Kapitalgruppen är en konkurrent saknar Småspararguiden skäl att varna för just Kapitalgruppen. Texten handlar i huvudsak om så kallade strukturerade produkter (som är vanliga finansiella instrument och förmedlas av ett mycket stort antal aktörer) samt om telefonförsäljning (som är både vanligt och okontroversiellt). Det som påstås motivera Småspararguidens varning är alltså inte något som kännetecknar just Kapitalgruppen. Att Småspararguiden ändå varnar särskilt för Kapitalgruppen gällande något så allmänt kan bara bero på att Småspararguiden försöker få potentiella kunder att anlita Småspararguiden för rådgivning istället för Kapitalgruppen.

Texten är publicerad på Småspararguidens säljkanal
Texten är publicerad på Småspararguidens webbplats vilket i sig innebär att den har en säljfrämjande funktion, jämför exempelvis prop. 2001/02:150 s. 38. På Småspararguidens webbplats presenteras bolaget och dess rådgivare. Webbplatsen innehåller framförallt information om Småspararguidens rådgivningstjänster, priser samt en beställningsfunktion för att köpa dessa. Allt finns på samma domän och i direkt anslutning till texten ”Varning för Kapitalgruppen”.

Texten jämför Småspararguiden och Kapitalgruppen
I texten framförs på flera ställen att Småspararguiden är en bättre ekonomisk rådgivare att anlita än Kapitalgruppen. Det framställs också som att Småspararguiden hjälpt Kapitalgruppens tidigare kunder att kräva skadestånd.

Texten jämför Småspararguidens och Kapitalgruppens tjänster
I texten görs flera jämförelser mellan Kapitalgruppens och Småspararguidens rådgivning, bland annat rörande objektivitet och hur respektive bolag tjänar pengar på rådgivningen. Småspararguidens påstådda fördelar som framhålls i texten är samma säljargument som i övrigt upprepas på webbplatsen och beställningssidan.

Texten riktar sig till presumtiva köpare
Texten vänder sig specifikt till personer som står i begrepp att anlita ekonomiska rådgivare vilket också anges i den.

Texten innehåller flera uppmaningar till köp
Texten innehåller flera direkta uppmaningar till läsaren att köpa Småspararguidens tjänster. Bland annat anges i näst sista stycket att de som googlat och funnit Småspararguidens varning och blivit avskräckta från Kapitalgruppen bör anlita Småspararguiden istället. Även på andra ställen i texten uppmanas läsaren att anlita Småspararguiden.

Texten länkar vidare till Småspararguidens beställningssida
I texten finns länkar till Småspararguidens beställningssida. Bland annat i textens avslutande stycke finns länk till beställningssidan direkt efter en uppmaning till köp.

Texten är inramad av reklambilder för Småspararguidens rådgivningstjänst
Jämte och under texten som varnar för Kapitalgruppens rådgivning finns även banners med uppmaningar att beställa Småspararguidens rådgivning.

___________________

Det är sammantaget fråga om en publicering på Småspararguidens säljkanal som vänder sig till personer som söker ekonomiska rådgivare och varnar för en konkurrent (Kapitalgruppen). Texten framhåller påstådda fördelar med Småspararguidens rådgivning jämfört med konkurrentens, innehåller flera direkta uppmaningar att anlita Småspararguiden istället för konkurrenten och länkar till bolagets beställningssida. Texten är också inramad av flera reklambanners för Småspararguidens rådgivning som också länkar besökarna vidare till beställningssidan. Att texten presenteras som en objektiv granskning gör den vilseledande men förändrar inte det faktum att den har ett uppenbart säljfrämjande syfte.

3.2 Marknadsföringen är otillbörlig

Småspararguidens marknadsföring har huvudrubriken ”Varning för Kapitalgruppen”. Rubriken är osaklig och ägnad att ha en avskräckande effekt även för personer som inte läser texten eller läser den mindre noggrant. Effekten förstärks av namnet ”Småspararguiden” vilket kan uppfattas som att avsändaren är en neutral, granskande publikation snarare än en konkurrerande rådgivare. Det påstås i textens ingress att det gällande Kapitalgruppen föreligger ”alla varningssignaler för ett bolag som använder oseriösa säljmetoder, försöker sälja dåliga produkter och hamnar på myndighetens radar”. Påståendena om oseriösa säljmetoder och dåliga produkter är nedsättande omdömen. Påståendet om myndigheternas radar är helt påhittat. Kapitalgruppen är inte på någon myndighets radar.

Småspararguiden har sammanställt recensioner av Kapitalgruppen så att det ska se ut som att alla kunder är missnöjda. Texten är illustrerad med en påstådd ”skärmdump från Kapitalgruppens Google Business-sida” men alla positiva omdömen är bortsorterade så att bara de negativa omdömena syns i den påstådda skärmdumpen. Det är en regelrätt manipulering. I verkligheten har Kapitalgruppen bra betyg på Googles recensionssida (4 av 5 stjärnor).

I texten upprepas vid flera tillfällen att Kapitalgruppen förmedlar strukturerade produkter och det görs gällande att aktörer som gjort det blivit av med sina tillstånd av den anledningen. Det framställs på detta sätt felaktigt som att Kapitalgruppen ägnar sig åt något otillåtet vilket inte är fallet. Till exempel förmedlar i princip alla svenska banker strukturerade produkter eftersom sådana är efterfrågade av många. Förmedling av strukturerade produkter påverkar inte ett rådgivningstillstånd.

Texten är illustrerad med en skärmbild av Finansinspektionens film från en pressträff som myndigheten arrangerade 2014 med en inklippt pratbubbla med texten ”…man gör inte annat än att lura konsumenterna”. Illustrationen med pratbubblan är placerad direkt under en rubrik om Kapitalgruppen och kan inte uppfattas på annat sätt än att det är Kapitalgruppen som Finansinspektion uttalar sig om, vilket inte är fallet.

Småspararguidens marknadsföring är också illustrerad med ytterligare en skärmbild från Finansinspektionens film från pressträffen med en inklippt pratbubbla med texten ”Stora, systematiska brister i rådgivningen”. Uttalandet handlar inte om Kapitalgruppen utan om ett starkt kritiserat värdepappersbolag. Illustrationen med pratbubblan fyller inget legitimt syfte i en text om Kapitalgruppen och tjänar endast till att skapa negativa associationer och ett felaktigt intryck av att Finansinspektionen varnar för Kapitalgruppen.

Texten innehåller mellanrubriken ”Upprepade rapporter om oseriös telefonförsäljning”. Påståendet är felaktigt och har ett otillbörligt syfte. Kapitalgruppen bedriver inte telefonförsäljning. Det är endast Kapitalgruppens auktoriserade rådgivare som rådgör med kunder om olika produkter och kan förmedla dessa. Detta sker vid personliga fysiska rådgivningsmöten. Den kunduppsökning som sker via telefon är inbjudningar till kostnadsfria seminarium samt efterföljande mötesbokningar med seminariebesökare som uppgett att de vill bli kontaktade. Denna kontakt sköts av ett externt callcenter som kontaktat flera tusen personer med inbjudningar under många år vilket inte har föranlett några upprepade rapporter om oseriös telefonförsäljning. Vad Småspararguiden redogör för är bara en anmälan till Konsumentverket från en person som ansett att uppringaren från callcentret varit påstridig samt en person som uttryckt likande missnöje på internet. Att två personer av flera tusen uttryckt missnöje över samtalen är överhuvudtaget inte motiverat att redogöra för i jämförande reklam och rättfärdigar inte rubriken ”Upprepade rapporter om oseriös telefonförsäljning”. Beskrivningen är felaktig och vilseledande, det är inte fråga om ”upprepade rapporter” och någon telefonförsäljning har inte skett. Rubriken fyller inget konsumentvägledande syfte och är endast ägnad att generellt framställa Kapitalgruppen som opålitligt.

Småspararguidens text drar på ett oetiskt sätt paralleller mellan Kapitalgruppen och ekonomisk brottslighet. Det anges att kända ekobrottslingar såsom Falcon Funds och Allra använt sig av telefonförsäljning precis som Kapitalgruppen. Bortsett från att påståendet är felaktigt (Kapitalgruppen säljer inte över telefon) är också sammankopplingen ohederlig. Det är inte relevant att i en text om Kapitalgruppen ta upp att vissa ekobrottslingar har använt sig av telefon för att kontakta sina offer. Påståendet fyller inte något informativt syfte och ger på ett försåtligt sätt intryck av att det finns beröringspunkter mellan Kapitalgruppen och kända ekobrottslingar samt skapar negativa associationer.

Småspararguiden ger felaktigt sken av att Kapitalgruppen har ett stort antal missnöjda kunder. Överst i publiceringen anges i en stor bildruta att ”Tre anmälningar till ARN” har gjorts mot Kapitalgruppen. Längre ned i texten finns också rubriken ”Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden” varunder det upprepas att det skett tre anmälningar vilket påstås vara ”synnerligen mycket”. Redogörelsen fyller inte något informativt syfte och är endast ägnad att med rubrik och ordval framställa Kapitalgruppen som opålitligt. ARN har lämnat de tre nämnda anmälningarna utan bifall eftersom det inte ansetts att Kapitalgruppen gjort något fel. Antalet anmälningar är inte heller anmärkningsvärt i förhållande till hur många kunder Kapitalgruppen har och hur länge bolaget varit verksamt. Småspararguidens upprepade rubriker och redogörelser om anmälningar till ARN fyller inget legitimt syfte i en jämförande reklam utan är ett allmänt och osakligt misstänkliggörande.

Det påstås att Kapitalgruppen i två fall har ”lurat in konsumenter i strukturerade produkter” och att det sålts en försäkring som ”inte tillfört något annat än sämre villkor och högre avgifter”. Det är felaktiga uppgifter som Småspararguiden sprider mot bättre vetande. Det framgår exempelvis direkt av den ARN-anmälan som Småspararguiden hänvisar till att det inte är Kapitalgruppen som sålt den aktuella försäkringen.

Det påstås att ”det lär finnas ett mörkertal” med missnöjda och lurade kunder. Det är en nedsättande uppgift som det vilseledande ges sken av att det skulle finnas belägg för. Småspararguiden påstår att uppgiften baseras på att bolaget hjälpt missnöjda kunder att få skadestånd. Småspararguiden har dock aldrig hjälpt någon kund att få skadestånd av Kapitalgruppen och kan därför omöjligen basera ett påstående om mörkertal av missnöjda kunder på det.

Småspararguiden påstår i sin reklam att Kapitalgruppen inte är en seriös rådgivare utan en försäljare av strukturerade produkter som får provision på produkterna. Påståendet är nedsättande, osakligt och felaktigt. Kapitalgruppen får inte provision på produkterna utan arvode för sin rådgivning, vilket betalas av kunderna.

Marknadsföringen är utformad och presenterad på ett sätt som gör att den i vart fall inledningsvis framstår som en oberoende journalistisk granskning snarare än en jämförelse med en konkurrent. Textens författare, Småspararguidens ägare och firmatecknare har den 5 juli 2021 också citerat och länkat till texten från webbplatsen Compricer men utan att ange att han själv är författaren, se skärmbild av Compricers webbplats, bilaga 2. Han har länkat och citerat under förespeglingen att han svarar någon som ska ha blivit uppringd av Kapitalgruppen och undrar om Compricer vet om Kapitalgruppen är en bluff. Att det är Småspararguidens ägare och firmatecknare som själv hittat på ”frågan” är dock uppenbart. Det har bara ställts en fråga om Kapitalgruppen på Compricer vid ett tidigare tillfälle vilket var 7 år tidigare och den frågan var neutral. Någon fråga om huruvida Kapitalgruppen är en bluff har aldrig ställts förut vare sig på Compricer eller annan webbplats. Att en person skulle ha blivit uppringd och skickat en sådan ovanligt misstänkliggörande fråga till just Compricer och just Småspararguidens ställföreträdare just efter att han författat en text att hänvisa den påstådda frågeställaren till vore ett så osannolikt sammanträffande att det kan uteslutas. Utöver att Småspararguidens marknadsföring som sådan är vilseledande sprids den alltså också av bolagets firmatecknare på ett vilseledande sätt.

Småspararguidens avsikt med texten är att avskräcka personer från att anlita Kapitalgruppen och få dem att välja Småspararguiden istället. Marknadsföringen är inte en saklig jämförelse utan eftersträvar att avskräcka från en konkurrent genom:

– Felaktiga och irrelevanta påståenden
– Osakliga rubriker
– Missvisande illustrationer
– Ovidkommande redogörelser
– Nedsättande ordval
– Vilseledande antydningar om brottslighet
– Förvanskade uttalanden från FI som presenteras som om de gäller
Kapitalgruppen
– En presentation som ger intryck av att marknadsföringen är objektiv
konsumentjournalistik

Texten står i strid med 5 §, 10 § och 18 § punkterna 1, 2, 3 och 5 marknadsföringslagen.

Marknadsföringen drar därutöver otillbörlig nytta av Kapitalgruppens varumärke. Kapitalgruppens långsiktiga verksamhet med seminarium och regelbundna kundmöten samt högt ställda krav på sina rådgivare är en investering som byggt ett välrenommerat varumärke som är bekant för många som söker ekonomisk rådgivning.

Småspararguiden har i sin marknadsföring använt varumärket Kapitalgruppen i rubriken samt upprepade gånger i texten och i de så kallade taggarna vilket är en vanlig metod för att hamna högt upp i sökmotorer då det söks på ett visst ord. Till följd av detta är Småspararguidens text och webbplats den andra träffen för personer som söker efter Kapitalgruppen på Google. På detta sätt drar Småspararguiden nytta av Kapitalgruppens kända varumärke för nå ut med sitt reklambudskap till personer som står i begrepp att anlita ekonomiska rådgivare. Marknadsföringen drar otillbörlig ekonomisk nytta av Kapitalgruppens varumärke och står i strid med 18 § 7 punkten marknadsföringslagen.

3.3 Skadestånd

Småspararguidens text har optimerats för att hamna högt i sökmotorträffar och har visats som resultat nummer två för de som söker efter Kapitalgruppen på Google, se skärmbild av Googles sökträffar, bilaga 3. Småspararguidens firmatecknare har också gett marknadsföringen spridning genom att länka och citera den på webbplatsen Compricer under rubriken ”Är Kapitalgruppen seriösa eller bluff?” vilket har hamnat som femte träff på Google, se bilaga 3. Alla som sökt efter Kapitalgruppen har alltså under lång tid exponerats för både rubriken ”Varning för Kapitalgruppen” och en misstänkliggörande fråga om Kapitalgruppen är en bluff. Skadan av Småspararguidens marknadsföring är därför inte begränsad till bara de som läst texten utan alla som sökt efter Kapitalgruppen på internet. Den genomsnittlige konsumenten har också lurats att tro att avsändarna till dessa nedsättande rubriker är två olika och oberoende konsumentpublikationer istället för en och samma konkurrent till Kapitalgruppen. Det är uppenbart att detta avskräckt personer från att anlita Kapitalgruppen.

Det kan konstateras ett påtagligt sämre resultat för Kapitalgruppen sedan dess varumärke använts i Småspararguidens marknadsföring. Betydligt färre potentiella kunder har varit intresserade av att träffa Kapitalgruppens rådgivare och än färre har valt att bli kunder eftersom de sökt på Kapitalgruppen efter mötet.

Antalet genomförda möten, det vill säga personer som varit intresserade av att träffa Kapitalgruppens rådgivare, har minskat med 41 procent under de fem månaderna efter att Småspararguidens marknadsföring fått spridning jämfört med de fem månaderna dessförinnan. Nyförvärvet av kunder har under samma jämförelseperioder minskat med 54 procent.

Minskningen gäller även i relation till motsvarande period föregående år. Kapitalgruppen har under de fem månaderna som Småspararguidens marknadsföring haft spridning genomfört 36 procent färre möten och värvat 54 procent färre kunder jämfört med samma månader under 2020.

Det finns inga andra orsaker än Småspararguidens marknadsföring till det plötsliga uppkomna trendbrottet och förändrade kundbeteendet. Alla som berättat varför de tvärt ändrat sig beträffande bokat möte eller att bli kunder hos Kapitalgruppen har också hänvisat till Småspararguidens marknadsföring. Även många befintliga kunder har hört av sig eftersom de blivit oroliga. Att det föreligger ett kausalsamband mellan Småspararguidens otillbörliga marknadsföring och att Kapitalgruppen förlorat kunder är både förväntat, den enda rimliga förklaringen till det inträffade och också den förklaring som kunder och potentiella kunder uppgett.

Sett till Kapitalgruppens resultat, som varit i genomsnitt 391 667 kr per månad under 2018, 2019 och 2020 innebär en minskad kundtillströmning på 54 procent under fem månader en resultatminskning med 1 057 501 kr. Beräkningen är försiktigt gjord eftersom den endast är baserad på konstaterad minskning, inte den uteblivna ökning som varit förväntad sett till utvecklingen under de första fem månaderna under 2021. Den konstaterade förlusten till följd av förlorade kunder uppgår alltså till i vart fall 1 057 501 kr.

Kapitalgruppen har också lidit förmögenhetsskada genom att bolagets goodwill skadats. Goodwill är en betydande tillgång för Kapitalgruppen som är verksamt i en bransch där kundernas tillit är avgörande. Kapitalgruppen har gjort stora investeringar i goodwill genom högt ställda krav på dess rådgivare att arbeta långsiktigt i sina kundrelationer samt arrangerat seminarier och middagsbjudningar under flera år. Kapitalgruppens varumärke och förtroendet för bolaget har tagit skada av Småspararguidens marknadsföring på ett sätt som är svåröverskådligt men kostnaden för återställande och kundförluster fram tills så har skett kan under inga omständigheter uppgå till mindre än 500 000 kr.

Skadeståndet ska också öka med ytterligare skäligen ansedda 300 000 kr eftersom Småspararguiden förfarit grovt vårdslöst och uppsåtligt i sin otillbörliga marknadsföring som pågått under lång tid och kan antas ha gett Småspararguiden en ansenlig vinst, jämför prop. 1994/95:123 s. 179.

Totalt ska skadeståndet således uppgå till 1 857 501 kr.

Det nu framställda skadeståndskravet avser skada som uppstått under perioden från den 1 juni 2021 till den 31 oktober 2021. Kapitalgruppen åsamkas kontinuerligt skada av Småspararguidens otillbörliga marknadsföring, som fortfarande pågår. Kapitalgruppen förbehåller sig därför rätten att kräva ytterligare ersättning i målet avseende skador som inträffar i framtiden.