Kapitalgruppens tredje yttrande

Mål PMT 17795-21

Kapitalgruppen i Skandinavien AB (”Kapitalgruppen”) yttrar sig med anledning av det planerade mötet med Småspararguiden Sverige AB (”Småspararguiden”) den 14 april 2022.

_____________________________

Under mötet den 14 april 2022 kommer målets fortsatta handläggning att diskuteras, däribland frågan om muntlig förberedelse. Kapitalgruppen vill med anledning av det redan nu framföra att bolaget anser att Småspararguiden bör inkomma med åtminstone ett yttrande till, som Kapitalgruppen i sin tur behöver få yttra sig över. Ett sammanträde för muntlig förberedelse kan bli nödvändigt och tid för ett sådant bör bokas in.

Skälen för Kapitalgruppens inställning är följande.

Kapitalgruppen har i sin stämningsansökan, aktbilaga 1, under avsnitt 3.2 redogjort för 14 omständigheter som åberopas till stöd för att Småspararguidens marknadsföring är otillbörlig. Småspararguiden har i sitt svaromål, aktbilaga 10, inte angett sin inställning till merparten av dessa omständigheter. Istället har Småspararguiden svarat att vad ”gäller själva innehållet i artikeln så talar artikeln bäst för sig själv” (punkt 30 i svaromålet) och att man nöjer sig med att bara kommentera enskildheter (punkt 59). Småspararguiden nämner endast tre av de i stämningsansökan angivna omständigheterna i sitt svaromål.

Det lilla som Småspararguiden har sagt är dessutom intetsägande. Exempelvis har Småspararguiden uppgett att det är egalt om Kapitalgruppen bedriver telefonförsäljning själv eller anlitar ett callcenter. Det är inte ett relevant bemötande av det som Kapitalgruppen anfört, nämligen att påståendet om telefonförsäljning i Småspararguidens publicering är felaktigt eftersom Kapitalgruppen vare sig själv eller genom callcenter säljer över telefon och att Småspararguiden därutöver otillbörligt kopplar samman Kapitalgruppen med kända bedragare som sökt upp sina offer via telefon.

De knapphändiga kommentarer som Småspararguiden har kommit med för inte handläggningen av målet framåt och Kapitalgruppen har i sitt yttrande över svaromålet, aktbilaga 28, betonat att det ”åvilar Småspararguiden att i vederbörlig ordning ange sin inställning till vart och ett av de sakpåståenden som Kapitalgruppen gör i sin ansökan om stämning”. Trots det har Småspararguiden fortfarande inte gjort det.

Även annat som Kapitalgruppen redogjort för återstår för Småspararguiden att ange sin inställning till. Kapitalgruppen har i aktbilaga 39 åberopat en rad omständigheter, exempelvis om löner, styrelsearvoden, provisioner, samarbetspartners och aktieutdelningar, till motbevisande av påståendet om att Småspararguiden är en i huvudsak ideell och oberoende journalistverksamhet. Småspararguiden har lämnat även detta utan kommentarer och har i aktbilaga 44, punkt 105, uppgett att det som Kapitalgruppen anfört är sådant man avser ”att bemöta sedan frågan om mellandomsprövning blivit avgjord”.

Kapitalgruppen anser inte att Småspararguidens förslag om mellandom har varit ett godtagbart skäl för att inte ange sin inställning till alla omständigheter som Kapitalgruppen åberopat i stämningsansökan och senare under skriftväxlingen. Nu har frågan om mellandom hursomhelst prövats. Småspararguiden bör därför snarast lämna besked avseende samtliga utestående punkter.

Kapitalgruppen anser därför att fortsatt skriftväxling är nödvändig. Ett sammanträde för muntlig förberedelse bör bokas in för det fall att den fortsatta skriftväxlingen ger upphov till oklarheter som enklast utreds vid ett sammanträde.