Kapitalgruppens fjärde yttrande

Mål PMT 17795-21

Kapitalgruppen i Skandinavien AB (”Kapitalgruppen”) justerar sina yrkanden och yttrar sig över Småspararguiden Sverige AB:s (”Småspararguiden”) senaste skrivelse i målet, aktbilaga 51, samt anger kompletterande bevisning.

Kapitalgruppen kommenterar nedan, under avsnitt 2, påståendena som rör frågan om huruvida Småspararguidens publicering utgör marknadsföring, under avsnitt 3, påståendena som rör frågan om otillbörlighet och under avsnitt 4, det som rör Kapitalgruppens beräkning av skadestånd.

___________________________

Yrkanden

Kapitalgruppen justerar sina yrkanden i målet till att lyda enligt följande.

  • Kapitalgruppen i Skandinavien AB yrkar att Patent- och marknadsdomstolen vid vite om 2 000 000 kr förbjuder Småspararguiden Sverige AB att publicera eller sprida inlägget ”Varning för Kapitalgruppen” som publicerats på dess webbplats den 26 maj 2021, aktbilaga 2.
  • Kapitalgruppen i Skandinavien AB yrkar att Patent- och marknadsdomstolen förpliktar Småspararguiden Sverige AB att utge skadestånd till Kapitalgruppen i Skandinavien AB med 1 800 000 kr jämte ränta enlig 6 § räntelagen från den 7 december 2021 till dess betalning sker.
  • Kapitalgruppen i Skandinavien AB yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med belopp som kommer att anges senare.

Publiceringen är marknadsföring

Småspararguidens påstått granskande / opinionsbildande verksamhet

Småspararguidens första bestridandegrund bygger på att bolaget hävdar att man främst är en granskare och opinionsbildare och inte en säljare av ekonomisk rådgivning. Detta upprepar Småspararguiden också i sitt senaste yttrande som skäl för varför Marknadsföringslagen (MFL) inte ska tillämpas på dess publicering.Småspararguiden beskriver i punkt 116 sin verksamhet som ”granskande och folkbildande/opinionsbildande” och påstår att den beskrivningen också framgår av bolagets bolagsordning. Det stämmer inte. Vare sig i bolagsordningen, Småspararguidens registreringsbevis, verksamhetsbeskrivning eller årsredovisningar står något om vare sig granskning eller opinionsbildning. I samtliga bolagshandlingar står istället att Småspararguiden ska ägna sig åt ekonomisk rådgivning och finansiell folkbildning, det vill säga samma sak som Kapitalgruppen ägnar sig åt. Folkbildning och opinionsbildning är inte samma sak. Småspararguiden vill få det att framstå så genom att skriva ihop orden med ett snedstreck i ett försök att skarva ihop hur man beskriver sig själva i målet med hur man beskrivit sig innan Kapitalgruppen väckte talan mot bolaget.

För att framställa sig som främst granskare och opinionsbildare har Småspararguiden också kommit med påståenden om hur personalen disponerar sin arbetstid. Småspararguiden upprepar i punkt 117 dessa påståenden och hänvisar till en förteckning över nedlagda arbetstimmar, aktbilaga 35.

Kapitalgruppen har redan kommenterat vad som framgår av aktbilaga 35 och påpekat att den inte ger stöd åt påståendet om granskande och opinionsbildande verksamhet. Enligt specifikationen ägnades cirka en fjärdedel av arbetstimmarna under 2021 åt rådgivningsmöten.

Inget i specifikationen tyder heller på att tiden som Småspararguiden inte sitter i rådgivningsmöten ägnas åt granskning eller opinionsbildning. Småspararguidens verksamhet består, utöver av rådgivningsmöten, också av konsultarbeten, utveckling av digitala tjänster, samarbeten med förmedlarbolag, försäljning mot provision, jourfrågor och rimligtvis också administration, marknadsföring och löpande drift. Det framstår också som orealistiskt att Småspararguiden skulle lägga nämnvärd tid på att skriva bloggtexter. Deras företagsblogg uppdateras som mest någon gång i veckan med kortare inlägg som inte kräver någon större arbetsinsats. Specifikationens riktighet kan heller inte vitsordas.

Småspararguiden hävdar i punkt 117 att man har publicerat 719 artiklar. Det bestrids till att börja med att merparten av materialet som publicerats på Småspararguidens webbplats skulle utgöras av artiklar. Det är frågan om blogginlägg som i många fall inte är längre än något stycke, ofta om Småspararguidens egna förehavanden.

Kapitalgruppen bestrider också att det skulle ha publicerats 719 blogginlägg. Sedan den 10 november 2014, då första inlägget gjordes, fram till den 24 maj 2022, har Småspararguiden publicerat 246 inlägg på sin blogg. Det är alltså ungefär 0,6 blogginlägg per vecka.

Att så få inlägg publicerats under de snart 7 år som Småspararguiden funnits är svårförenligt med Småspararguidens påstående att dess verksamhet i huvudsak skulle vara granskande och opinionsbildande. Men även utifrån Småspararguidens egna siffor skulle det inte röra sig om fler än cirka två inlägg i veckan vilket knappast kan utgöra någon dominerande del av verksamheten. Många företag har en blogg som uppdateras med den frekvensen. Att som företag ha en blogg som med jämna mellanrum uppdateras med inlägg om vad som händer i branschen samt med tips och råd är en välkänd marknadsföringsstrategi, oavsett om man säljer ekonomisk rådgivning eller något annat, eftersom mer text på en domän innebär fler matchningar på relevanta ord som folk söker efter på internet och regelbundna uppdateringar gör att domäner rankas högre av sökmotorer.

Detta beskrivs bland annat i marknadsföringsbyrån odd:s guide om varför företag bör ha en blogg, se utskrift av guiden, bilaga 1. Det kan nämnas att exempelvis bolag som byggkoncernen NCC och domänleverantören Loopia har bloggar som uppdateras oftare och med mer utförliga texter än vad som publiceras av Småspararguiden, se skärmbilder av dessa företags bloggar, bilaga 2 och bilaga 3.

Småspararguiden är ett vanligt rådgivningsföretag som säljer ekonomisk rådgivning. Att bolaget har en sporadiskt uppdaterad företagsblogg på sin hemsida ändrar inte på detta faktum.

Kapitalgruppen har påpekat att Småspararguiden inte har några intäkter från sin påstådda granskning och opinionsbildning och har lagt fram bevis mot att en sådan verksamhet skulle bedrivas ideellt. Under punkten 121 svarar Småspararguiden att de ”aldrig påstått att bolaget bedriver ideell verksamhet”.

Det som Småspararguiden skrivit i sina yttranden kan emellertid inte förstås på annat sätt än så. Småspararguiden framhåller själva att de inte har annonser på sin webbplats (utöver för sina egna tjänster) och har uppgett i sitt svaromål, aktbilaga 10, punkt 13, att Småspararguidens publiceringar också är gratis tillgängliga ”för att kunna nå ut så brett som möjligt till konsumenter med sin opinionsbildning och granskning”.

Eftersom den påstådda opinionsbildningen och granskningen vare sig genererar annonsintäkter eller läsarbetalningar och Småspararguiden bestritt att deras publiceringar syftar till att marknadsföra de egna tjänsterna, kan det inte förstås på annat sätt än att Småspararguiden menar att man bedriver granskning och opinionsbildning ideellt, vilket Kapitalgruppen har förklarat är orealistiskt, i synnerhet då det påstås vara verksamhetens dominerande del. Nu menar Småspararguiden att det inte är på det sättet som deras utsagor ska tolkas, men då återstår för dem att förklara vad för intäkter bolaget har från sin påstådda granskning och opinionsbildning som man hävdar dominerar verksamheten. I sitt senaste yttrande ger Småspararguiden inget svar på detta. I yttrandet anges endast följande: ”Att Småspararguidens intäkter till största delen kommer från dess oberoende rådgivning ändrar inte syftet med verksamheten som sådan” (punkt 122).

Formuleringen är kryptisk och ger sken av att det ändå skulle finnas intäkter från granskning och opinionsbildning även om man medger att intäkterna ”till största delen” kommer från rådgivning. Kapitalgruppen hävdar att inga intäkter kommer från granskning eller opinionsbildning. Om Småspararguiden bestrider det, och hävdar att man har intäkter från sin påstådda granskning och opinionsbildning, måste bolaget ange vilka och hur stora dessa intäkter är. Kapitalgruppen kommer kräva besked om saken under den muntliga förberedelsen den 7 juni 2022 och Småspararguiden bör vara beredda att lämna ett klargörande senast då.

Småspararguidens påstående om skilda slags verksamheter

Småspararguiden upprepar även i sitt senaste yttrande att Kapitalgruppens verksamhet skiljer sig från deras och att parterna därför inte är konkurrenter och anger det som skäl för varför MFL inte ska tillämpas på dess publicering.

Småspararguiden uppger i punkt 118 att ”den typ av rådgivning som Småspararguiden ägnar sig åt skiljer sig markant från Kapitalgruppens rådgivning”. Småspararguiden hävdar att deras rådgivning är ”allmänna råd av inriktande natur kring exempelvis sparande och pension” vilket påstås vara något annat än Kapitalgruppen som beskrivs som en ”finansiell rådgivare”.

Småspararguidens försök att tona ned konkurrensförhållandet genom att beskriva sig som annorlunda än Kapitalgruppen är en efterhandskonstruktion. På sin presentationssida beskriver Småspararguiden sin ställföreträdare [NAMN] som just en ”finansiell rådgivare”, se utskrift, aktbilaga 12. När [NAMN] länkade sin egen publicering om Kapitalgruppen från webbplatsen Compricer beskrev han sig som ”placeringsrådgivare” och inget annat, se skärmbild från Compricers webbplats, aktbilaga 3. Privatpersoner som hört av sig till Småspararguiden har också erbjudits individanpassad rådgivning om placeringar, se e-post-korrespondens med Småspararguiden, bilaga 4.

Småspararguiden säljer också bland annat kapitalförvaltning åt institutionella placerare och har annonserat efter personal för att arbeta med försäkringsförmedling, se skärmbild av annons, bilaga 5. Utöver det ger Småspararguiden också rådgivning gällande finansiella instrument, pensioner, sparande och försäkringar vilket också Kapitalgruppen gör.

Småspararguiden tillhandhåller alltså ekonomisk rådgivning precis som Kapitalgruppen, riktad till samma kundkrets, avseende samma slags ekonomiska frågor och gällande samma typer av finansiella instrument. Att Småspararguiden och Kapitalgruppen har samma målgrupper för sin verksamhet är uppenbart redan utifrån den i målet aktuella publiceringen där de läsare som funderat på att anlita Kapitalgruppen, men blivit avskräckta, uppmanas att anlita Småspararguiden istället. Småspararguiden beskriver till och med Kapitalgruppen som en konkurrent i publiceringen. Småspararguidens försök att backa från den beskrivningen saknar trovärdighet.

Småspararguiden beskriver Kapitalgruppen som ”provisionsdrivet” i sin publicering och anger det som skäl för att varna för Kapitalgruppen. I sitt senaste yttrande medger Småspararguiden att de själva arbetar mot provisioner men påstår i punkterna 126-128 att deras provisioner och samarbeten är annorlunda eftersom provisionsintäkterna bara utgör en ”liten” del av intäkterna och att man är ”öppen” med sina samarbeten eftersom det står om dem på webbplatsen.

Kapitalgruppens provisionsintäkter utgör inte heller någon stor del. Cirka 95 procent av Kapitalgruppens intäkter kommer istället från arvoden från rådgivningskunderna. Kapitalgruppen är öppen med sina samarbeten och anger (till skillnad från Småspararguiden) sina samarbetsparter redan på startsidan på sin webbplats se skärmbild, bilaga 6.

Småspararguidens affärsupplägg är i allt väsentligt detsamma som Kapitalgruppens med samarbetsparterners, en liten del provisioner men huvudsakligen intäkter genom arvoden från rådgivningskunderna. Kapitalgruppen kommer i kontakt med kunder genom att arrangera kostnadsfria och finansiellt folkbildande seminarium medan Småspararguiden har en marknadsföring som bygger på internettrafik som deras kostnadsfria företagsblogg genererar.

Småspararguidens påståenden om senare publiceringar

Småspararguiden upprepar i punkt 113 att bolaget lagt upp en annan version av publiceringen efter att Kapitalgruppen väckt talan och efterlyser Kapitalgruppens inställning till huruvida den nya publiceringen utgör marknadsföring.

Kapitalgruppen har ingen orsak att ange sin inställning till något annat än det som målet gäller, det vill säga publiceringen som det väckts talan mot. Både yrkandet om vitesförbud och skadestånd avser publiceringen som finns i aktbilaga 2 och inte någon annan publicering som Småspararguiden låtit göra under rättegången.

Marknadsföringen är otillbörlig

Småspararguiden hävdar i punkt 140 att det är en ”korrekt och adekvat slutsats” att Kapitalgruppen uppvisar ”alla varningssignaler för ett bolag som använder oseriösa säljmetoder, försöker sälja dåliga produkter och hamnar på myndigheternas radar” vilket det står i publiceringen. Detta eftersom det skett tre anmälningar till ARN mot Kapitalgruppen och lämnats ett klagomål till Konsumentverket.

Kapitalgruppen säljer överhuvudtaget inte något över telefon, vilket är vad som påstås vara de ”oseriösa säljmetoderna”. Vad gäller påståendet om ”myndigheternas radar” har Kapitalgruppen tillstånd från Finansinspektionen (”FI”) för sin verksamhet och står under myndighetens tillsyn. Kapitalgruppen har aldrig fått någon kritik från vare sig FI, ARN eller Konsumentverket under de 12 år som bolaget varit verksamt. Småspararguidens påstående bekräftas inte av anmälningarna som det hänvisas till. Utredningarna visar istället motsatsen till det som Småspararguiden påstår. Myndigheterna har inte ansett att Kapitalgruppen gjort något fel.

Antalet anmälningar är heller inte avvikande. Det lämnas nästan 20 000 klagomål till ARN per år och i förhållande till hur länge Kapitalgruppen funnits och hur många kunder bolaget träffat är i genomsnitt ett klagomål vart fjärde år inte ett tecken på att Kapitalgruppens kunder överlag är missnöjda utan på motsatsen. Ett av de tre klagomålen gällde dessutom överhuvudtaget inte Kapitalgruppens rådgivning utan en försäkring som tecknats innan kunden hade kontakt med Kapitalgruppen.

Att Kapitalgruppen skulle uppvisa ”alla varningssignaler” och vara ett sådant företag som hamnar på myndigheternas radar är ett vilseledande, felaktigt, och nedvärderande påstående som försvårar för läsarna att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Småspararguiden har också valt den misskrediterande beskrivningen väl medvetna om att den är felaktig. Småspararguiden hade före publiceringen begärt ut handlingarna från ARN och Konsumentverket, som det hänvisas till i publiceringen, och sett att ingen av myndigheterna haft anmärkningar på Kapitalgruppen och att en av anmälningarna i själva verket inte ens gällde en åtgärd från Kapitalgruppen. Ändå framhäver Småspararguiden dessa anmälningar i sin illustration överst i publiceringen, i sin ingress och i rubriker.

Småspararguiden påstår i sin publicering att ”Kapitalgruppens säljare lurat in konsumenten i strukturerade produkter” vilket är misskrediterande och felaktigt. Småspararguiden har i sitt yttrande inte gett någon annan förklaring än att det i punkt 146 anges att man ”vidhåller också att det är ett korrekt påstående”.

Den uppfattning som Småspararguiden säger sig vidhålla motsägs av ARN som konstaterat att Kapitalgruppens rådgivare inte lurat eller på annat sätt gjort fel i sin rådgivning. Småspararguidens misskrediterande påstående är felaktigt och försvårar för läsarna att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Småspararguiden uppger, i punkt 147, att man vidhåller sitt påstående i publiceringen om att det finns ett ”mörkertal av missnöjda kunder”. I samma punkt medges det däremot att ”Småspararguiden har dock inte direkt företrätt någon kund gentemot Kapitalgruppen när det gäller att få ut skadestånd, vilket inte heller påstås i artikeln”.

I publiceringen står, omedelbart efter påståendet om mörkertal av missnöjda Kapitalgruppen-kunder, att ”Detta baserar vi på att vi hjälpt många konsumenter utreda rätten till skadestånd”. Det kan inte uppfattas på annat sätt än att man hjälpt många missnöjda kunder till Kapitalgruppen att utreda möjligheterna till skadestånd. Småspararguiden lämnar i sitt yttrande inget tydligt svar på ifall det är så eller inte. Kapitalgruppen kommer söka ett klargörande vid den muntliga förberedelsen den 7 juni 2022 och Småspararguiden bör förbereda sig på att ge ett klart och tydligt besked då.

Småspararguiden har i sin publicering påstått att Kapitalgruppens arbete med strukturerade produkter är något som kan leda till indraget tillstånd från FI. I publiceringen påstås att strukturerade produkter säljs ”flitigt av oseriösa aktörer. Nyligen blev finansbolaget Exceed av med sitt tillstånd i huvudsak för att de sålt just den här typen av produkter”. Småspararguiden hänvisar i sitt yttrande till FI:s beslut om Exceed, aktbilaga 53, och hävdar att det skulle visa att påståendet i publiceringen är korrekt.

Av beslutet framgår emellertid inte det som Småspararguiden gör gällande. Exceeds indragna tillstånd hade ingenting att göra med dess förmedling av strukturerade produkter, utan berodde på bolagets brister i rådgivningen och i hanteringen av kundernas medel. Att arbeta med strukturerade produkter är inget som föranleder indraget tillstånd eller anmärkningar från FI. I princip alla banker och andra finansiella aktörer, som står under FI:s tillsyn, arbetar med strukturerade produkter.

När Småspararguiden skriver att Kapitalgruppen säljer strukturerade produkter och att det varit ett huvudsakligt skäl för andras indragna tillstånd, är det ett vilseledande och nedvärderande påstående som lurar läsarna att tro att Kapitalgruppen ägnar sig åt något som kan leda till att deras tillstånd dras in. Det försvårar även för läsarna att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Under punkten 143 hävdar Småspararguiden att illustrationerna i publiceringen (bilder från FI:s pressträffar med inklippta pratbubblor med texterna ”…Man gör inte annat än att lura konsumenterna” och ”Stora, systematiska brister i rådgivningen”) inte syftar på Kapitalgruppen och att det framgår.

Det framgår inte. Pratbubblan med texten ”…Man gör inte annat än att lura konsumenterna” går omöjligen att uppfatta som att den handlar om någon annan än Kapitalgruppen, trots att uttalandet vare sig handlar om Kapitalgruppen eller förmedlare av strukturerade produkter, utan om ”avarter” av förmedlare som FI sett under 2012. Även pratbubblan med texten ”Stora, systematiska brister i rådgivningen” ger det vilseledande intrycket av att handla om Kapitalgruppen eftersom det inte finns någon logik i att skriva en text om Kapitalgruppens rådgivning och illustrera med pratbubblor om ett annat företags rådgivning. Ingen läsare har skäl att tro att Småspararguiden skulle göra något sådant.

För en läsare som ser illustrationerna (i en text som varnar för Kapitalgruppens rådgivning) framstår det självklart som att pratbubblorna (om dålig rådgivning) handlar om just Kapitalgruppens rådgivning.

Även hos de som läser noggrant och därefter söker upp och tittar på filmerna från FI:s pressträffar och listar ut att pratbubblorna inte handlar om Kapitalgruppen, skapar illustrationerna ändå en allmän känsla av opålitlighet och ger dåliga associationer. Det finns helt enkelt ingen anledning att illustrera en text om Kapitalgruppen med pratbubblor om vad FI sagt om andra bolag ifall Småspararguiden haft ett sakligt och ärligt konsumentupplysande syfte. Illustrationerna är vilseledande och misskrediterande och försvårar för läsarna att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Småspararguiden förnekar att det i publiceringen lämnas felaktiga påståenden om telefonförsäljning och hävdar, i punkt 144, att Småspararguiden ”påstår inte att själva försäljningen av finansiella produkter sker över telefon utan förklarar att Kapitalgruppen bedriver en uppsökande verksamhet via telefon där bolaget försöker locka in kunder till rådgivningsmöten med Kapitalgruppen”.

Texten förklarar inte det, i den görs istället upprepade påståenden om specifikt försäljning över telefon. Publiceringen har till och med en rubrik som lyder ”Upprepade rapporter om oseriös telefonförsäljning”. Någon försäljning över telefon har inte skett och inte i något sammanhang har det skett någon oseriös försäljning. Att det skulle finnas upprepade rapporter om detta är fria fantasier. Påståendet är misskrediterande och felaktigt och försvårar för läsarna att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Småspararguiden ägnar en stor del av publiceringen åt att beskriva kända ekobrottslingar som inte har något med Kapitalgruppen att göra, vilket det dock framstår som i publiceringen.  Småspararguidens förklaring; att detta ”syftar till att belysa att den typ av verksamhet och försäljningsmetoder som Kapitalgruppen ägnar sig åt har ifrågasatts och gett upphov till åtgärder från berörda myndigheters sida” (punkt 145) är rätt och slätt obegriplig. Vad för typ av verksamhet och vilka metoder är det Småspararguiden menar att Kapitalgruppen har gemensamma med de kända brottslingarna?

Det enda gemensamma som framgår är att Kapitalgruppen använder telefonen för att kontakta blivande kunder och att bedragarna som nämns använt telefonen för att kontakta blivande offer. Men det är inte själva användandet av telefoner som gett upphov till myndighetsåtgärder gentemot bedragarna. Bedragare kommunicerar naturligtvis med samma verktyg som alla andra (telefon, hemsida, e-post och brev) och det saknar logik att förknippa Kapitalgruppen med ekobrottslingar utifrån att båda använder telefoner. Småspararguiden har ingen legitim anledning att dra paralleller till brottslingar i sin text om Kapitalgruppen. Småspararguiden har uppenbart försökt komma på en anledning att blanda in bedragarna i texten för att därigenom ge intryck av att det finns kopplingar och skapa en allmän känsla av oro hos läsaren inför Kapitalgruppen. Det är vilseledande och nedvärderande och försvårar för läsarna att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Beräkning av skadestånd

Kapitalgruppens skadeståndsyrkande är beräknat dels utifrån en uppskattning av goodwill-skada, dels omständigheterna som ska föranleda högre skadestånd och dels utifrån en beräkning av vinst som Kapitalgruppen gått miste om. I fråga om goodwill-skadan och omständigheterna som ska föranleda ett högre skadestånd (sammantaget 800 000 kr) hänvisas till vad som anförts i stämningsansökan. Vinsten som Kapitalgruppen gått miste om uppgår till i vart fall 1 000 000 kr och är beräknad utifrån den minskade kundtillströmningen som kan konstateras efter Småspararguidens publicering och Kapitalgruppens genomsnittliga vinst per kund.

Kapitalgruppen öppnade 40 depåer avseende nya kunder under de fem månaderna från den 17 juni 2021 (då Småspararguidens publicering legat uppe i tre veckor och börjat visas i sökmotorer) till den 17 november 2021 (då talan väcktes), se förteckning från Strivo, bilaga 7. Under samma period föregående år öppnade Kapitalgruppen 86 nya depåer, se förteckning från Strivo, bilaga 8. Det innebär en minskad kundtillströmning med cirka 53,5 procent. I antal är det 46 stycken färre kunder. (Även om man jämför perioden från den 17 juni 2021 med föregående del av året kan man konstatera en tydlig minskning av kundtillströmningen, i det fallet med cirka 32,3 procent per månad).

Kapitalgruppen har sina intäkter nästan uteslutande från depåkunder hos Strivo. Under perioden från och med den 1 september 2017 till och med den 31 augusti 2020 har Kapitalgruppen haft i genomsnitt 1 144 sådana kunder per år. Under samma period har Kapitalgruppens resultat varit i genomsnitt 4 700 112,67 kr per år, se årsredovisningar, bilaga 9 och aktbilaga 55. En genomsnittlig depåkund genererar alltså åtminstone 4 000 kr i vinst per år.

Eftersom Kapitalgruppen har gått miste om 46 kunder har Kapitalgruppen gått miste om framtida vinster motsvarade 184 000 kr per år (46 x 4 000). Under de 12 år som Kapitalgruppen varit verksamma har kundbortfallet varit mycket litet och det är rimligt att anta att de kunder som Kapitalgruppen gått miste om skulle ha fortsatt vara kunder i åtminstone 10 år.  Den minskade kundtillströmningen innebär alltså att Kapitalgruppens vinst blir i vart fall 1 840 000 kr lägre än den annars skulle vara under den kommande tioårsperioden vilket med beaktande av diskontering ger ett nuvärde på åtminstone 1 000 000 kr.

Kapitalgruppens resultat det senaste räkenskapsåret (från den 1 september 2020 till den 31 augusti 2021) är, som Småspararguiden påpekat, högre än de föregående åren. Men det förändrar inte det faktum att kundtillströmningen minskat avsevärt vilket påverkat och kommer påverka Kapitalgruppens framtida resultat. Effekten av den minskade kundtillströmningen avspeglar sig inte i resultatet för räkenskapsåret 2020/2021 eftersom det avser en period som i huvudsak infaller före Småspararguidens publicering skedde, blev synlig i sökmotorerna och fick effekt på kundtillströmningen.

Att resultatet det senaste räkenskapsåret är högre än genomsnittsresultatet de föregående tre åren (som yrkandet är beräknat utifrån) understryker däremot att Kapitalgruppens beräkning är försiktigt gjord eftersom snittvinsten per depåkund blir ännu högre än 4 000 kr beräknat utifrån resultatet det senaste räkenskapsåret. Det ska också påpekas att den minskade kundtillströmningen (och goodwill-skadan) fortsatt efter den 17 november 2021 då Kapitalgruppen väckte talan vilket Kapitalgruppen inte heller tagit hänsyn till i sin beräkning. Beräkningen är dessutom gjord utifrån Kapitalgruppens resultat, trots att Kapitalgruppens utgifter i stort sett är desamma även med 46 färre kunder. Den vinst som Kapitalgruppen går miste om är därför egentligen än högre.

Den ekonomiska skadan av den minskade kundtillströmningen är sammanfattningsvis i alla avseenden beräknad i underkant.

För det fall rätten skulle finna att Kapitalgruppen inte lyckats prestera full bevisning om skadan gör Kapitalgruppen gällande att skadan med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken ska uppskattas till skäligt belopp av rätten, något som enligt förarbetena till MFL ofta kan bli aktuellt att göra i den här typen av situationer (prop. 1994/95:123 s 179).